วธ.จัดหลักสูตรติวเข้ม เด็กเยาวชน-เครือข่ายวัฒนธรรมกว่า 500 คน เน้น “ผลิตสื่อปลอดภัยและสร้างสรรค์อย่างมืออาชีพ”

วันที่ 26 เมษายน 65  นางยุพา ทวีวัฒนะกิจบวร ปลัดกระทรวงวัฒนธรรม กล่าวว่า กระทรวงวัฒนธรรม (วธ.) ได้ขับเคลื่อนนโยบายมุ่งปลุกจิตสำนึกและเสริมสร้างค่านิยมเชิงบวกสู่สังคมคุณธรรมในบริบทสังคมไทยและสังคมโลกและการส่งเสริมการผลิตสื่อปลอดภัยและสร้างสรรค์ พร้อมทั้งสร้างภูมิคุ้มกันทางสังคม ตามแผนพัฒนาด้าน

การพัฒนาสื่อปลอดภัยและสร้างสรรค์ ระยะที่ 1 (พ.ศ. 2563 – 2565) โดยได้จัดกิจกรรมประกวดสื่อสร้างสรรค์ส่งเสริมเครือข่ายครอบครัวคุณธรรมหัวข้อ “เรื่องดีๆ ที่บ้านฉัน” เพื่อส่งเสริมการผลิตและพัฒนาสื่อปลอดภัยและสร้างสรรค์ให้สื่อมีบทบาทปลูกฝังค่านิยมและวัฒนธรรมอันดีงามของคนในสังคม รวมถึงสนับสนุนให้เกิดครอบครัวคุณธรรมนำสู่ชุมชน สังคมคุณธรรมที่มีความรัก สามัคคี เอื้ออาทรเป็นชุมชน สังคมแห่งความสุข และได้ประกาศผลงานสื่อสร้างสรรค์ที่ได้รับรางวัลชนะเลิศระดับจังหวัด 77 ผลงาน รวมถึงระดับประเทศ จำนวน 5 รางวัล 10 ผลงานไปแล้ว ดังนี้ รางวัลชนะเลิศ ได้แก่ ผลงาน  รางวัลรองชนะเลิศอันดับหนึ่ง ผลงาน “2 พี่น้องแห่งบ้านโตน” รางวัลรองชนะเลิศอันดับสอง ผลงาน “ใจไม่บอด” รางวัล Popular Vote ผลงาน “อบอุ่น Ob-Un” และรางวัลชมเชยจำนวน 6 ผลงาน

ปลัดกระทรวงวัฒนธรรม กล่าวว่า เพื่อเป็นการพัฒนาศักยภาพเครือข่ายและต่อยอดกิจกรรมการประกวดสื่อสร้างสรรค์ส่งเสริมเครือข่ายครอบครัวคุณธรรม และส่งเสริมผู้ผลิตสื่อให้มีคุณภาพ รับผิดชอบต่อสังคม พร้อมทั้งเป็นการส่งเสริมการผลิตและพัฒนาสื่อปลอดภัยและสร้างสรรค์ให้สื่อได้มีบทบาทในการปลูกฝังค่านิยมและวัฒนธรรมอันดีงามของคนในสังคม วธ. โดยกองเฝ้าระวังทางวัฒนธรรมจัดกิจกรรม ดังนี้  วันอังคารที่ ๒๖ เมษายน ๒๕๖๕ มีพิธีเปิดการอบรมและมอบรางวัลกิจกรรมการประกวดสื่อสร้างสรรค์ส่งเสริมเครือข่ายครอบครัวคุณธรรม หัวข้อ “เรื่องดี ๆ ที่บ้านฉัน” ระดับประเทศ จำนวน 5 รางวัล 10 ผลงาน ณ หอศิลป์แห่งชาติ กระทรวงวัฒนธรรม และจะมีการจัดอบรมส่งเสริมศักยภาพเครือข่ายด้านการผลิตสื่อปลอดภัยและสร้างสรรค์ แบ่งเป็น ช่วงที่ 1 ระหว่างวันที่ 26 – 27 เมษายน ๒๕๖๕ และช่วงที่ 2 ระหว่างวันที่ 5 – 6 พฤษภาคม 2565 ซึ่งจัดผ่านระบบออนไลน์ ZOOM Meeting และถ่ายทอดสดผ่านทางเพจเฟซบุ๊ก  กองเฝ้าระวังทางวัฒนธรรม

“กลุ่มเป้าหมายในการอบรมดังกล่าวนอกจากผู้ชนะเลิศการประกวดสื่อสร้างสรรค์ฯ ที่ได้รับรางวัลชนะเลิศระดับจังหวัดแล้วยังประกอบด้วยเจ้าหน้าที่สำนักงานวัฒนธรรมจังหวัด เครือข่ายสื่อปลอดภัยและสร้างสรรค์ และเครือข่ายเฝ้าระวังทางวัฒนธรรม จำนวน 538 คน อย่างไรก็ตาม วธ.ขอเชิญเด็กและเยาวชนที่สนใจสามารถเข้าร่วมการอบรมได้ผ่านช่องทางเพจเฟซบุ๊กกองเฝ้าระวังทางวัฒนธรรม ระหว่างวันที่ 26 – 27 เมษายน ซึ่งดูรายละเอียดเพิ่มได้ที่เพจเฟซบุ๊กกองเฝ้าระวังทางวัฒนธรรม ทั้งนี้ หลักสูตรการอบรมมุ่งเน้นการพัฒนาต่อยอดศักยภาพในการผลิตสื่อสร้างสรรค์ เพื่อส่งเสริม เด็ก เยาวชนและเครือข่ายให้มีความรู้เท่าทันสื่อ สร้างภูมิคุ้มกันทางสังคม และการเป็นผู้ผลิตสื่ออย่างมืออาชีพ ซึ่งได้รับการสนับสนุนและความร่วมมือจากผู้ทรงคุณวุฒิที่มีความรู้ ความเชี่ยวชาญด้านการผลิตสื่อปลอดภัยและสร้างสรรค์ และวิทยาลัยนวัตกรรมดิจิทัลเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยรังสิตในการจัดทำหลักสูตรและเป็นวิทยากรตลอดระยะการอบรม ที่สำคัญการอบรมดังกล่าวจะมีการฝึกปฏิบัติการผลิตสื่อสร้างสรรค์ด้วยและจะคัดเลือกสุดยอดผลงานสื่อสร้างสรรค์ จำนวน 20ผลงาน เพื่อยกย่องผลงานที่โดดเด่นและเผยแพร่ประชาสัมพันธ์ผ่านช่องทางต่าง ๆ ด้วย” ปลัด วธ. กล่าว

Leave a Reply