‘พระมจร’ตื่นรู้! จัดกิจกรรมพัฒนาทักษะศตวรรษที่ 21 จัดถกพุทธธรรมกับสิ่งแวดล้อมตามแนวศาสตร์พระราชา

เมื่อเวลา 09.00น.วันที่ 20 สิงหาคม 2562 พระศรีปริยัติธาดา รองเจ้าคณะจังหวัดบุรีรัมย์ รักษาการผู้อำนวยการวิทยาลัยสงฆ์บุรีรัมย์ เป็นประธานกล่าวเปิดการเสวนาทางวิชาการ เรื่อง “พุทธธรรมกับสิ่งแวดล้อม” กิจกรรมพัฒนาทักษะทางปัญญาและสร้างนวัตกรรม เพื่อส่งเสริมศักยภาพนิสิต และการวิพากษ์การนำเสนอรายงานการวิจัยแบบบูรณาการการเรียนการสอนสู่ยุคการเรียนรู้ในศตวรรษที่ 21 จัดโดยหลักสูตรพุทธศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาพระพุทธศาสนา วิทยาลัยสงฆ์บุรีรัมย์

ทั้งนี้เวทีเสวนาทางวิชาการ เรื่อง “พุทธธรรมกับสิ่งแวดล้อม” ได้รับความเมตตาจาก พระครูศรีปัญญาวิกรม ผศ.ดร.ประธานหลักสูตรสาขาวิชาพระพุทธศาสนา รักษาการรองผู้อำนวยการฝ่ายวิชาการวิทยาลัยสงฆ์บุรีรัมย์ และได้รับเกียรติจาก รศ.ดร.วินัย วีระวัฒนานนท์ นายกสมาคมสิ่งแวดล้อมแห่งประเทศไทย
และ ดร.มนูญ มนูญขจร คณะทำงานสนองยุคลบาทตามศาสตร์พระราชาว่าด้วยฝายชีวิต ดำเนินการเสวนาโดย ผศ.ดร.ทค.ณัฐพงศ์ธัช กุรัตน์ธรรมา อาจารย์ประจำวิชามนุษย์กับสิ่งแวดล้อม วิทยาลัยสงฆ์บุรีรัมย์

โดยมีผู้บริหาร คณาจารย์ เจ้าหน้าที่ และนิสิตวิทยาลัยสงฆ์บุรีรัมย์ เข้าร่วมที่หอประชุม ชั้น 2 อาคารเฉลิมพระชนมพรรษา 80 พรรษา วิทยาลัยสงฆ์บุรีรัมย์ มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย

Leave a Reply