ชาวพุทธปรางค์กู่ศรีสะเกษ ร่วมทำบุญสังฆทานที่วัดท่าคอยนาง ชาวโพธิ์ศรีสุวรรณทอดผ้าป่าแก้จน

วันที่ 24 สิงหาคม 2565 ที่ศาลาสติภาวนาสากล วัดท่าคอยนาง ตำบลสวาย อำเภอปรางค์กู่ จังหวัดศรีสะเกษ พุทธศาสนิกชน ภายใต้การนำของพระครูวรรณสารโสภณ เจ้าคณะอำเภอปรางค์กู่ และอุบาสกอุบาสิกา นำโดยนางประทุมพร กำเหนิดฤทธิ์ อธิบดีผู้พิพากษาศาลอาญาคดีทุจริต และประพฤติมิชอบ ภาค 3 และนายวิทยา ไชยเดชกำจร นายอำเภอปรางค์กู่ พร้อมทั้งมีพุทธศาสนิกชนร่วมงานสังฆทานกว่า 1,000 รูป/คน

พร้อมกันนี้มีกิจกรรมฟังเทศน์จากพระครูปลัดปัญญาวรวัฒน์ (พระมหาหรรษา ธมฺมหาโส) ผู้อำนวยการวิทยาลัยพุทธศาสน์นานาชาติ (IBSC) มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย (มจร) การรักษาศีล ถวายทาน ซึ่งเป็นฐานชาวพุทธในชุมชนอีสานใต้ในช่วงเข้าพรรษา พร้อมมีโรงทานจำนวนมากเพื่อการแบ่งปัน แสดงถึงความอุดมสมบูรณ์ในการสร้างทานบารมี

นอภ.โพธิ์ศรีสุวรรณศรีสะเกษมอบบ้าน 5 หลังให้ชาวบ้านที่ยากจน

ขณะเดียวกันที่ว่าการ อ.โพธิ์ศรีสุวรรณ จ.ศรีสะเกษ นายสุวรรณ เนตรเนติกุล นายอำเภอโพธิ์ศรีสุวรรณ เปิดเผยว่า เมื่อเร็ว ๆ นี้ ตนได้นำหัวหน้าส่วนราชการ ร่วมมอบบ้าน ให้กับครัวเรือนยากจนตามโครงการขับเคลื่อนศูนย์อำนวยการขจัดความยากจนและพัฒนาคนทุกช่วงวัย อย่างยั่งยืนตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงอำเภอโพธิ์ศรีสุวรรณ ( ศจพ.อ.) จำนวน 5 หลัง ดังนี้

หลังที่ 1 ตำบลอีเซ การสร้างบ้านหลังนี้ ใช้งบประมาณรวมทั้งสิ้น 38,140 บาท ใช้เวลา 9 วัน จนแล้วเสร็จ หลังที่ 2 ตำบลเสียว 37,000 บาท เงินทอดผ้าป่าของ ศจพ. ตำบลเสียว จำนวน 5,000 บาท และคณะสงฆ์วัดบ้านเสียว ได้บูรณาการร่วมแรงร่วมใจกันก่อสร้างบ้าน ใช้เวลา 10 วัน จนแล้วเสร็จ หลังที่ 3 ตำบลหนองม้า 33,000 บาทจากเงินทอดผ้าป่าของ ศจพ. ตำบล หนองม้า จำนวน 22,000 บาท กันก่อสร้างบ้าน ใช้เวลา 10 วัน จนแล้วเสร็จ

หลังที่ 4 ตำบลโดด รวมทั้งสิ้น 30,000 บาท จากเงินทอดผ้าป่าของ ศจพ.ตำบลโดด จำนวน 24,000บาท ใช้เวลา 7 วัน จนแล้วเสร็จ หลังที่ 5 ตำบลผือใหญ่ การซ่อมแซม 38,000 บาท ใช้เวลา 10 วัน ในการนี้ พระครูสุจิตโพธาลังการ เจ้าคณะอำเภอโพธิ์ศรีสุวรรณ พระครูประสิทธิคุณวัฒน์ รองเจ้าคณะอำเภอโพธิ์ศรีสุวรรณ พระครูโพธิสัจจารักษ์ เจ้าคณะตำบลเสียว พระอธิการคุณากร ฐิตะปัญโญ เจ้าคณะตำบลผือใหญ่-หนองม้า พระครูโสตถิธรรมวงศ์ เจ้าอาวาสวัดป่าโพธิ์ศรีสุวรรณ พร้อมด้วยคณะสงฆ์ อำเภอโพธิ์ศรีสุวรรณ ร่วมมอบปัจจัยและสิ่งของเพื่อการดำรงชีพ ที่จำเป็นในการดำรงชีวิตให้แก่ชาวบ้านที่ยากจนในครั้งนี้ด้วย

นอภ.เมืองจันทร์ศรีสะเกษ นำพุทธศาสนิกชนทอดผ้าป่าแก้จนตามแนวพอเพียง

นายพศิน ทาศิริ นายอำเภอเมืองจันทร์ เดินทางมาเป็นประธานในพิธีมอดผ้าป่าแก้จนคนเมืองจันทร์ พร้อมด้วยนายเอกอมร มโนรัตน์ นายกเทศมนตรีตำบลหนองใหญ่ นายมิตร สัมโย นายกเทศมนตรีตำบลเมืองจันทร์ นายแท่ง สุระ นายกองค์การบริหารส่วนตำบลตาโกน นางอัจฉรา ศรชัย ประธานสภาเทศบาลตำบลหนองใหญ่ หัวหน้าส่วนราชการกำนันผู้ใหญ่บ้าน ร่วมพิธีทอดผ้าป่าแก้จนคนเมืองจันทร์

สำหรับรายได้จากกองผ้าป่าทั้งหมด เพื่อนำไปใช้ในดารซ่อมแซมบ้านผู้ยากไร้ ในพื้นที่อำเภอเมืองจันทร์ ณ หอประชุมอำเภอเมืองจันทร์ จังหวัดศรีสะเกษ รวมยอดทำบุญ ทั้งสิ้นจำนวน 122,179 บาท

Leave a Reply