ดร.มหานิยมปลื้ม! ยกระดับคณะทำงานตั้งธนาคารพุทธเป็นคณะอนุกมธ.สภาฯ เชื่อส่งผลดีถกเสร็จเร็วเตรียมเสนอ”ชวน”

วันที่ 25 สิงหาคม2565 ที่ห้องประชุม CA411 อาคารรัฐสภา ดร.นิยม เวชกามา ส.ส.สกลนคร เขต 2 พรรคเพื่อไทย ได้เข้าร่วมประชุมคณะทำงานดำเนินการพิจารณางบประมาณเพื่อการจัดตั้งธนาคารพระพุทธศาสนา ซึ่งมี ดร.ไชยา พรหมา รองหัวหน้าพรรคเพื่อไทย เป็นประธาน พร้อมเปิดเผยว่า ตนได้นำเสนอเอกสารข้อสังเกตของผู้แทนสำนักงานคณะกรรมการกฤษฎรากที่มีต่อร่างพระราชบัญญัติธนาคารพระพุทธศาสนาแห่งประเทศไทย พ.ศ. ที่ตนและคณะ เป็นผู้เสนอ ต่อที่ประชุมคณะทำงาน

“ในการประชุมครั้งนี้ เป็นความคืบหน้าอีกระดับหนึ่งที่สื่อสารออกมาในมติที่ดีต่อพระพุทธศาสนา เพราะประธานในที่ประชุมได้แจ้งให้คณะทำงานฯ ที่ประกอบด้วยตัวแทนธนาคารแห่งประเทศไทย ตัวแทนสำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติ ตัวแทนกระทรวงการคลัง ตัวแทนสำนักงบประมาณ ตัวแทนคณะกรรมการกฤษฎีกา ตัวแทนจากมหาวิทยาลัยสงฆ์ ทั้งจากมหาวิทยาลัยมหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย และมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย ตลอดร่วมถึงตัวแทนองค์กรมหาชน นักธุรกิจ นักวิชาการอิสระ และสื่อมวลชน” ดร.นิยม กล่าวและว่า

โดยประธานในที่ประชุมได้แจ้งให้ทราบถึงการยกระดับคณะทำงานเป็นคณะอนุกรรมาธิการดำเนินการพิจารณางบประมาณเพื่อการจัดตั้งธนาคารพระพุทธศาสนา และที่ปรึกษาฯ เพื่อเสนอรายชื่อต่อประธานรัฐสภา ที่จะส่งผลดีต่อการทำงานให้ประสบผลสำเร็จได้รวดเร็วยิ่งขึ้นภายใน 60 วัน

“กระผมก็หวังว่าการผนึกกำลังและความตั้งใจของพวกเราพุทธศาสนิกชนที่อยากเห็นความเจริญรุ่งเรืองของพระพุทธศาสนาอย่างยั่งยืน การร่างพระราชบัญญัติธนาคารพุทธนี้ คงสำเร็จ สักวันหนึ่งเป็นแน่…ขอทุกฝ่าย ทำใจให้เป็นกลาง อย่าตั้งแง่ ต่อกัน ขอให้ทำงานด้วยทัศนคติที่เป็นเชิงบวก” ดร.มหานิยม กล่าว

Leave a Reply