‘IBSC มจร’ จับมือ ม.พุทธรามัญ เปิดประวัติหน้าใหม่สองชนชาติ พัฒนาการศึกษาตอบโจทย์ชีวิตและสังคม

วันที่ 7 สิงหาคม 2562 วิทยาลัยพุทธศาสตร์นานาชาติ(IBSC) มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย(มจร) อ.วังน้อย จ.พระนครศรีอยุธยา พระมหาหรรษา ธมฺมหาโส ผู้อำนวยการ IBSC พร้อมด้วยผู้บริหาร คณาจารย์ และเจ้าหน้าที่ ได้ให้การต้อนรับพระเตชะ เลขาธิการมหาวิทยาลัยพระพุทธศาสนารามัญรัฐ ประเทศเมียนมาร์ พร้อมด้วยผู้บริหารระดับสูง เพื่อปรึกษาหารือประเด็นว่าด้วยความร่วมมือระหว่างสองสถาบันการศึกษา เพื่อเสริมสร้าง และพัฒนาระบบการศึกษาให้สามารถเป็นเครื่องมือพัฒนาชีวิต ชุมชน และสังคมให้เจริญเติบโตอย่างยั่งยืนต่อไป

พระมหาหรรษา กล่าวว่า สำหรับประเด็นในการพูดคุยแลกเปลี่ยนนั้น ประกอบด้วยการจัดทำบันทึกความร่วมมือ เพื่อนำไปสู่การแลกเปลี่ยนคณาจารย์และนิสิต ร่วมไปถึงการช่วยจัดระบบเพื่อพัฒนาแนวทางการบริหาร และพัฒนาบุคลากร อีกทั้งกานจัดประชุมวิชาการในระดับอนุภูมิภาคร่วมกัน เพื่อเปิดพื้นที่การศึกษาพระพุทธศาสนาในอนุภูมิภาคให้กว้างมากยิ่งขึ้น

กล่าวโดยทั่วไปแล้ว ชนชาติรามัญ กับไทยมีความใกล้ชิดกัน ตั้งแต่อดีตจนถึงปัจจุบัน ในฐานะที่เป็นญาติพี่น้องของกันและกัน สิ่งสำคัญประการหนึ่งที่จะทำหน้าที่เชื่อมสมานจิตใจกลุ่มคนสองชนชาติ คือ “พระพุทธศาสนา” ซึ่งเป็นรากฐานของวัฒนธรรม และประเพณีที่ดีงาม

“อาศัยเหตุปัจจัยและตัวแปรดังกล่าว จึงทำให้วิทยาลัยพุทธศาสตร์นานาชาติ และมหาวิทยาลัยพระพุทธศาสนารามัญรัฐ ประเทศเมียนมาร์ ซึ่งก่อตั้งมาได้ 8 ปี จึงต้องจับมือกันประสานพลังเพื่อใช้การจัดการศึกษาด้านพระพุทธศาสนาเป็นเครื่องในการพัฒนาชาวรามัญ ทั้งบรรพชิต และคฤหัสถ์ ให้สามารถส่งเสริมและพัฒนาชุมชนและสังคมให้เจริญรุ่งเรือง และอยู่ร่วมกันอย่างมีความสุขในระหว่างชนชาติตนเอง และชนชาติอื่นๆ ต่อไป” พระมหาหรรษา กล่าว

Leave a Reply