“เสริมศักดิ์” รัฐมนตรีวัฒนธรรม ลงพื้นที่เมืองโบราณศรีเทพ จังหวัดเพชรบูรณ์

วันที่ ๒๙ กันยายน ๒๕๖๖ เวลา ๑๐.๓๐ น. นายเสริมศักดิ์ พงษ์พานิช รัฐมนตรีว่าการกระทรวงวัฒนธรรม ลงพื้นที่ตรวจราชการและมอบนโยบายในการบริหารจัดการเมืองโบราณศรีเทพ โดยมีนายพลภูมิ วิภัติภูมิประเทศ ผู้ช่วยรัฐมนตรีประจำกระทรวงวัฒนธรรม นางสาวเพ็ญพิสุทธิ์ จินตโสภณ เลขานุการรัฐมนตรีว่าการกระทรวงวัฒนธรรม นายกฤษณ์ คงเมือง ผู้ว่าราชการจังหวัดเพชรบูรณ์ นายพนมบุตร จันทรโชติ อธิบดีกรมศิลปากร นางสาวเพชรรัตน์ สายทอง ผู้ตรวจราชการกระทรวงวัฒนธรรม คณะที่ปรึกษาและคณะทำงานของรัฐมนตรีว่าการกระทรวงวัฒนธรรม ผู้บริหาร นายอำเภอศรีเทพ วัฒนธรรมจังหวัด ผู้นำองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น หัวหน้าส่วนราชการ ข้าราชการ เจ้าหน้าที่ และสื่อมวลชน เข้าร่วม ณ เมืองโบราณศรีเทพ จังหวัดเพชรบูรณ์

ในการนี้ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงวัฒนธรรม ได้ลงพื้นที่เยี่ยมชมเมืองโบราณสถานศรีเทพ ชมหลุมขุดค้นทางโบราณคดีสมัยก่อนประวัติศาสตร์ ชมโบราณสถานสำคัญภายในโบราณสถานศรีเทพ ได้แก่ ปรางค์สองพี่น้อง ปรางค์ศรีเทพ โบราณสถานเขาคลังใน และโบราณสถานเขาคลังนอก พร้อมรับชมวีดิทัศน์ “เมืองโบราณศรีเทพ คุณค่าโดดเด่น อันเป็นสากล สู่มรดกโลก”

ซึ่งการลงตรวจพื้นที่ในครั้งนี้ ได้มีการหารือและมอบหมายให้กรมศิลปากรดำเนินการออกแบบ สิ่งอำนวยความสะดวก เช่น ห้องน้ำสาธารณะ ร้านอาหารและเครื่องดื่ม ร้านจำหน่ายสินค้าและของที่ระลึก โดยคำนึงถึงการออกแบบที่รองรับผู้พิการและผู้ด้อยโอกาส เพื่อให้บริการกับนักท่องเที่ยวได้ครบทุกด้าน โดยการก่อสร้างทุกอย่างต้องเป็นไปด้วยความเหมาะสม ตามแผนแม่บทที่วางไว้ รวมถึงการสร้างศูนย์ข้อมูลเมืองโบราณศรีเทพ ที่จะได้นำโบราณวัตถุสำคัญซึ่งพบในเมืองโบราณศรีเทพมาจัดแสดงต่อไป

ทั้งนี้ เมืองโบราณศรีเทพ ได้รับการประกาศจากองค์การยูเนสโกให้เป็นมรดกโลกทางวัฒนธรรม เมื่อวันที่ ๑๙ กันยายนที่ผ่านมา ด้วยคุณค่าที่โดดเด่นจากรูปแบบของผังเมือง สถาปัตยกรรม และรูปแบบศิลปกรรม เป็นตัวแทนของการผสมผสานระหว่างศาสนาพุทธแบบเถรวาท มหายาน และพราหมณ์ ฮินดู เมื่อประมาณ ๑,๐๐๐ – ๑,๖๐๐ ปีที่ผ่านมา ถือเป็นช่วงเวลาอรุณรุ่งแห่งอารยธรรมสมัยประวัติศาสตร์ในประเทศไทย ทำให้นักท่องเที่ยวให้ความสนใจเยี่ยมชมมากกว่าวันละ ๕,๐๐๐ คน ในช่วงสัปดาห์ที่ผ่านมา เกิดเป็นกระแสและข้อห่วงใยเรื่องความปลอดภัยของโบราณสถานและการให้บริการแก่นักท่องเที่ยว ตลอดจนความพร้อม ด้านต่าง ๆ เนื่องจากคาดว่าจะมีจำนวนนักท่องเที่ยวเพิ่มขึ้นอีกในอนาคต

Leave a Reply