เทศกาลวันอาสาฬหบูชา! ปฐมนิเทศหลักสูตรสันติศึกษา ‘มจร’ เดินธรรมยาตราจุดเทียนสันติปณิธาน

สัปดาห์ส่งเสริมพระพุทธศาสนาวันอาสาฬหบูชา ปฐมนิเทศหลักสูตรสันติศึกษา ‘มจร’ เดินธรรมยาตราจุดเทียนสันติปณิธาน ร่วมแรงเทปูนหล่อเสาศาลาสติภาวนา ถวายเป็นพุทธบูชา

วันที่ 16 กรกฎาคม 2562 พระมหาหรรษา ธมฺมหาโส,รศ.ดร. ผู้อำนวยการหลักสูตรสันติศึกษา มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย(มจร) เปิดเผยว่า เนื่องในสัปดาห์ส่งเสริมพระพุทธศาสนาวันอาสาฬหบูชา หลักสูตรสันติศึกษา มจร ได้จัดกิจกรรมปฐมนิเทศนิสิตใหม่ เปิดใจสู่สันติธรรม ที่สวนสันติภาพ วัดท่าคอยนาง อ.ปรางค์กู่ จ.ศรีสะเกษ โดยมีผู้บริหาร คณาจารย์ นิสิตเก่า และนิสิตใหม่เข้าร่วมกิจกรรมกว่า 100 รูป/คน โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อปรับพื้นฐานทางจิตใจให้มี “สติ ขันติ และสันติ” ผ่านกิจกรรมมากมายที่ออกแบบให้เหมาะสมต่อการพัฒนาทั้งสันติภาพภายนอก และภายใน

กิจกรรม “ธรรมยาตราเพื่อสันติภาพ” เป็นการเดินเพื่อเสริมสร้างขันติธรรม ในระยะทาง 11.8 กิโลเมตร เพื่อไปสวดมนต์ บำเพ็ญสติภาวนา แผ่เมตตาจิต และเรียนรู้วัฒนธรรม และความเชื่อของชุมชนชาวกูย โดยโดยมีนายเทเวศน์ มีศรี นายอำเภอปรางค์กู่ นายอำพล ศรีชัย นายกองค์การบริหารส่วนตำบล(อบต.) กู่ อ.ปรางค์กู่ และ ร.ต.ต. วิชัย สุรยุทธิ์ อดีตนายตำรวจปลูกป่า ให้การต้อนรับและบรรยายวิถีชีวิต และการสร้างสันติภาพผ่านการพัฒนาธรรมชาติสิ่งแวดล้อมทั่วทั้งอำเภอปรางค์กู่ นิสิตจึงได้เรียนรู้วิถีของผู้นำชุมชนที่มีหัวใจสีเขียวต่อการเสริมสร้างสันติสุขแก่ชุมชน

สิ่งที่หลักสูตรฯ ได้เพียรพยายามจะตอกย้ำเพื่อให้นิสิตเกิดการตระหนักรู้เพิ่มมากยิ่งขึ้น คือ “การจุดเทียนสันติปณิธาน” อันเป็นการกระตุ้นให้นิสิตได้เห็น “แสงแห่งสันติภาพ” ที่ถูกจุดขึ้นมากว่า 2,600 กว่าปีแล้ว โดยมีพุทธองค์เป็นแบบอย่างที่สำคัญต่อการสร้างแรงบันดาลให้นิสิตได้น้อมนำไปประพฤติและปฏิบัติ เพื่อสร้างสันติภายใน ก่อนที่จะออกไปช่วยเหลือเพื่อนมนุษย์ จะเห็นว่า หากคุณค่าข้างในยังไม่เพียงพอ จึงยากที่จะออกไปสานต่อเพื่อนมนุษย์

กิจกรรมสำคัญอีกประการหนึ่ง คือ “การร่วมแรงร่วมใจเทปูนก่อสร้างโรงบ่มเพาะสันติธรรม” เพื่อใช้เป็นสถานที่ฝึกฝน อบรม และพัฒนาวิศวกรสันติ ทั้งสติ ขันติ สันติ รวมถึงการพัฒนาทักษะการสร้างสันติภาพสำหรับออกไปช่วยเหลือเพื่อนมนุษย์ในโอกาสที่เหมาะสมต่อไป โดยเฉพาะการให้รุ่นน้องและคนทั่วไปได้มาใช้ประโยชน์จากโรงสันติธรรม

“กิจกรรมที่ถือว่าเป็นรากฐานสำคัญ คือ การบำเพ็ญสติภาวนาเพื่อบ่มเพาะสติให้เกิดขึ้น และเจริญขึ้นในจิต เพราะสติจะเป็นรากสำคัญให้เกิดสันติขึ้นในเรือนใจ จิตที่มีสติจะช่วยบ่มเพาะเมตตากรุณา สมาธิ และปัญญา สติจึงเป็นปฐมบรมธรรมที่หลักสูตรจะทำหน้าที่ในการกระตุ้นให้นิสิตได้ฝึกฝนอยู่เสมอในวิถีชีวิต ตั้งแต่ตื่นนอนจนถึงหลับ สติที่จะถูกกระตุ้นจะประกอบด้วยสติเชิงรับ และเชิงรุก เพื่อให้สอดรับกับวิถีของชีวิตและการทำงานรับใช้คนอื่น” ผอ.หลักสูตรสันติศึกษา มจร กล่าวและว่า

วันอาสาฬหบูชาจึงเป็นวันที่มีคุณค่าและมีความหมายมากกว่าแง่มุมในเชิงพิธีกรรมเท่านั้น แต่หลักสูตรฯ ได้ย้ำเตือนให้นิสิตให้ตระหนักว่า พระพุทธเจ้าคือแบบอย่างสำคัญของมหาบุรุษที่มีลมหายใจเพื่อคนอื่น พระธรรมคือหัวใจของการประพฤติปฏิบัติ และพระสงฆ์คือกลุ่มคนที่ได้พิสูจน์ทราบหลักธรรมที่พุทธองค์ค้นพบโดยการนำสันติธรรมไปทำจนเห็นเป็นรูปธรรม แล้วพยายามกระตุ้นให้กลุ่มคนต่างๆ ในชุมชนและสังคมได้ประพฤติปฏิบัติ เพื่อความสงบ และเป็นสันติสุขแก่ชีวิตและสังคมสืบไป

Leave a Reply