เย็นนี้ “สำนักพุทธ ฯ” จัดพิธีสวดพระพุทธมนต์เนื่องใน “วันนวมินทรมหาราช”

  วันที่ 13 ต.ค. 66  วันนี้เวลา 16.00 น. นางพวงเพ็ชร ชุนละเอียด รัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรี จะเดินทางไปเป็นประธานฝ่ายฆราวาส เพื่อร่วมพิธีสวดพระพุทธมนต์ถวายเป็นพระราชกุศลเนื่องใน “วันนวมินทรมหาราช” โดยมีพระธรรมวชิรานุวัตร เจ้าคณะภาค 14 เป็นผู้แทนมหาเถรสมาคม เป็นประธานฝ่ายสงฆ์  ตามที่มหาเถรสมาคมมีมติให้จัดกิจกรรมส่วนพระพุทธมนต์ถวายเป็นราชกุศลเนื่องในโอกาส “วันนวมินทรมหาราช” และเห็นชอบให้สำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติ จัดพิธีสวดพระพุทธมนต์ถวายเป็นพระกุศลในวันศุกร์ที่ 13 ตุลาคม 2566 ณ หอประชุมพุทธมณฑล อ.พุทธมณฑล จ.นครปฐม  ซึ่งกำหนดการมีรายละเอียดดังนี้

มติมหาเถรสมาคมเห็นชอบ เรื่อง การจัดกิจกรรมพิธีสวดพระพุทธมนต์ถวายเป็นพระราชกุศลเนื่องในโอกาส “วันนวมินทรมหาราช” 13  ตุลาคม 2566  เป็นวันแห่งการสวรรคตครบ 7 ปี หรือเรียกว่า “สัตตมวรรษ” เพื่อเป็นการน้อมรำลึกถึงพระมหากรุณาธิคุณในพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร

ตามที่รัฐบาลได้ขอพระราชทานพระมหากรุณา และคณะรัฐมนตรีได้มีมติ เมื่อวันที่ 26 กันยายน 2566 รับทราบการกำหนดให้วันที่13  ตุลาคมของทุกปี เป็น “วันนวมินทรมหาราช” และขอเชิญชวนหน่วยงานต่าง ๆ จัดกิจกรรมเทิดพระเกียรติและถวายเป็นพระราชกุศล

โดยในส่วนของสำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติ ได้กำหนดจัดพิธีสวดพระพุทธมนต์ถวายเป็นพระราชกุศล เนื่องในโอกาส “วันนวมินทรมหาราช ในวันศุกร์ ที่13 ตุลาคม 2566 เวลา 16.00 น. ณ หอประชุมพุทธมณฑล สำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติ อำเภอพุทธมณฑล จังหวัดนครปฐม และมหาเถรสมาคมพิจารณาเห็นชอบ ดังนี้

      (1) เห็นชอบการจัดพิธีสวดพระพุทธมนต์ถวายเป็นพระราชกุศล เนื่องในโอกาส “วันนวมินทรมหาราช” ในวันศุกร์ ที่ 13 ตุลาคม 2566

      (2) มอบผู้แทนมหาเถรสมาคมเป็นประธานฝ่ายบรรพชิต ในพิธีสวดพระพุทธมนต์ถวายเป็นพระราชกุศล เนื่องในโอกาส “วันนวมินทรมหาราช” ในวันศุกร์ ที่ 13 ตุลาคม 2566 ณ หอประชุมพุทธมณฑล สำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติ อำเภอพุทธมณฑล จังหวัดนครปฐม

      (3 ) มอบ พระธรรมวชิรานุวัตร เจ้าคณะภาค 14 เพื่อพิจารณามอบหมายให้คณะสงฆ์ภาค 14 เข้าร่วมพิธีสวดพระพุทธมนต์ถวายเป็นพระราชกุศล เนื่องในโอกาส”วันนวมินทรมหาราช”ในวันศุกร์ ที่ 13 ตุลาคม 2566 ณ หอประชุมพุทธมณฑล สำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติ อำเภอพุทธมณฑล จังหวัดนครปฐม

      (4) มอบ พระธรรมวชิรเมธี เจ้าคณะภาค 1 เพื่อพิจารณามอบหมายวัดในพื้นที่ใกล้เคียงพุทธมณฑล เข้าร่วมพิธีสวดพระพุทธมนต์ถวายเป็นพระราชกุศล เนื่องในโอกาส “วันนวมินทรมหาราช” ในวันศุกร์ ที่ 13 ตุลาคม 2566 ณ หอประชุมพุทธมณฑล สำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติ อำเภอพุทธมณฑล จังหวัดนครปฐม

      (5) มอบ สำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดทุกจังหวัด ประสานเจ้าคณะจังหวัดเพื่อพิจารณาคัดเลือกวัด เพื่อเป็นศูนย์กลางในการจัดพิธีสวดพระพุทธมนต์ถวายเป็นพระราชกุศล เนื่องในโอกาส “วันนวมินทรมหาราช” ในวันศุกร์ ที่ 13  ตุลาคม 2566

      (6) มอบวัดทุกวัดในราชอาณาจักร จัดพิธีสวดพระพุทธมนต์ และเจริญจิตตภาวนาเพื่อถวายเป็นพระราชกุศล เนื่องในโอกาส “วันนวมินทรมหาราช” ในวันศุกร์ที่ 13 ตุลาคม 2566 หลังจากทำวัตรเย็น

      (7) ให้วัดไทยในต่างประเทศ จัดพิธีสวดพระพุทธมนต์ และเจริญจิตตภาวนาเพื่อถวายเป็นพระราชกุศล เนื่องในโอกาส “วันนวมินทรมหาราช” ในวันที่ 13 ตุลาคม 2566  ตามความเหมาะสม

Leave a Reply