ในหลวงโปรดเกล้า ฯ พระราชทานสมณศักดิ์ “พระธรรมวิสุทธิญาณ” และ พระครูสุขุมวรรโณภาส” พระต้นแบบโคก หนอง นา

วันที่ 15 ก.ค. 64 พระบาทสมเด็จพระปรเมนทรรามาธิบดีศรีสินทรมหาวชิราลงกรณ มหิศรภูมิพลราชวรางกูรกิติสิริสมบูรณอดุลยเดช สยามินทราธิเบศรราชวโรดม บรมนาถบพิตร พระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว มีพระบรมราชโองการโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้ประกาศว่า โดยที่ทรงพระราชดำริว่า พระสงฆ์ ซึ่งดำรงในสมณคุณ มีอุปการะยิ่งแก่การพระศาสนา สมควรจะได้เลื่อนอิสริยฐานันดรในสมณศักดิ์ สูงขึ้นมีอยู่
จึงทรงพระกรุณาโปรดสถาปนา พระธรรมวิสุทธิญาณ ขึ้นเป็น พระราชาคณะเจ้าคณะรอง มีราชทินนามตามที่จารึกในหิรัญบัฏว่า พระพรหมวชิรคุณ วิบุลประชาพัฒนาการ ภาวนาวิธานโกศล วิมลศาสนกิจดิลก สาธกธรรมวิจิตรยติคณิสสร บ วรสังฆาราม คามวาสี สถิต ณ วัดเทพนิมิตสุดเขตสยาม จังหวัดเชียงราย

นอกจากนี้มีราชกิจจานุเบกษาโปรดเกล้าพระราชทานสมณศักดิ์พระภิกษุอีก 3 รูปดังนี้

 1. พระภัทรธรรมสุธี เป็น พระราชวชิรสุธี   สถิต ณ  วัดศรีสุทธาวาส จ. เลย

2.พระครูบริหารสมาธิคุณ เป็น พระราชวชิรธรรมากร  สถิต ณ วัดป่าบ้านเพิ่ม จ.อุดรธานี

3.พระครูสุขุมวรรโณภาส  เป็น  พระพิพัฒน์วชิโรภาส สถิต วัดวังอ้อ  จ.อุบลราชธานี

Leave a Reply