สีสันปชต.วิถีพุทธ จะได้เลือกตั้งแล้ว นายกองค์กรนิสิตมจร

‘มจร’ส่งเสริมประชาธิปไตยวิถีพุทธแก่นิสิต 30 ม.ค.62 พร้อมเลือกตั้งนายกองค์กรนิสิต มจร (ส่วนกลาง)

วันนี้ (21 ม.ค.62) เวลา 13.00น. ณ ห้องประชุมกองกิจการนิสิต สำนักงานอธิการบดี พระราชวรมุนี,รศ.ดร. รองอธิการบดีฝ่ายกิจการนิสิต ได้มอบหมายให้พระมหาราชัน จิตฺตปาโล ผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายกิจการนิสิตและพระมหาประยูร โชติวโร ผู้อำนวยการกองกิจการนิสิต ประชุมชี้แจงแนวปฏิบัติในการเลือกตั้งนายกองค์กรบริหารนิสิตให้เป็นไปตามข้อบังคับฯและนโยบายมหาวิทยาลัย การนี้ ผู้สมัครทั้ง 3 กลุ่ม คือ เบอร์ 1 กลุ่มภูมิธรรม, เบอร์ 2 กลุ่มMCUก้าวหน้า, และเบอร์ 3 กลุ่มสำนึกรักมจร ได้ร่วมแลกเปลี่ยนนโยบายและความคิดเห็นเกี่ยวกับการบริหารองค์กรนิสิต

เพื่อส่งเสริมและสนับสนุนกิจกรรมการเลือกตั้ง กองกิจการนิสิต สำนักงานอธิการบดี โดยผู้บริหารกองกิจการนิสิต ได้สนับสนุนงบประมาณส่วนหนึ่งให้กับนิสิตแต่ละกลุ่มเพื่อใช้ในการณรงค์หาเสียงในการเลือกตั้ง กิจกรรมการเลือกตั้งผู้นำนิสิต เป็นกิจกรรมที่สำคัญที่มหาวิทยาลัยส่งเสริมให้นิสิตเชื่อมั่นศรัทธาในการปกครองในระบอบประชาธิปไตย อันมีพระมหากษัตริย์เป็นประมุข และเป็นการให้ความรู้แก่นิสิตเกี่ยวกับบทบาทพลเมืองเกี่ยวกับการเลือกตั้ง นำไปสู่การเลือกตั้งคุณภาพโดยพลเมืองคุณภาพในอนาคต

ดังนั้น วันที่ 30 ม.ค. 2562 เวลา 09.00-15.00 น. ณ มจร วังน้อย พระนครศรียอยุธยา ขอนิมนต์/เชิญนิสิตระดับปริญญาตรี มจร 1,875 รูป/คน (ส่วนกลาง) เลือกตั้งนายกองค์กรบริหารนิสิต และรองนายกฯ สมัยที่ 15 ประจำปีการศึกษา 2562

#หนึ่งเสียงมีค่าช่วยสรรหานายกนิสิต
#Cr.FB-Prayoon Chothivaro

Leave a Reply