‘UNF’จัดถกหา! ‘วิสัยทัศน์-ผู้นำสร้างชาติแห่งสันติภาพ’

‘UNF’ นิมนต์ ‘พระ มจร’ ร่วมประชุมผู้นำอาเซียนระดับนานาชาติ ถกหา ‘วิสัยทัศน์และความเป็นผู้นำเพื่อการสร้างชาติแห่งสันติภาพ’

วันที่ 12 ส.ค.2562 พระมหาประยูร โชติวโร ผู้อำนวยการกองกิจการนิสิต มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย(มจร) เปิดเผยว่า ระหว่างวันที่ 9-11 ส.ค.2562 ได้รับมอบหมายจากพระเทพเวที, รศ.ดร. (พล อาภากโร,ป.ธ. 9) รองอธิการบดีฝ่ายกิจการนิสิต มจร ร่วมกับพระปลัดอภิเชษฐ์ สุภทฺรวาที เป็นผู้แทนมหาวิทยาลัยเข้าร่วมการประชุมผู้นำอาเซียนระดับนานาชาติ ซึ่งจัดประชุมโดย UNF หรือ สหพันธ์สันติภาพสากล องค์กรที่ปรึกษาทั่วไปของคณะมนตรีเศรษฐกิจและสังคมแห่งสหประชาชาติ (UN) โดยการประชุมพิเศษในครั้งนี้ได้จัดขึ้นภายใต้หัวข้อ “วิสัยทัศน์และความเป็นผู้นำเพื่อการสร้างชาติแห่งสันติภาพ” มีผู้นำด้านศาสนา การเมือง นักวิชาการและผู้แทนระดับสูงจากรัฐบาลในภูมิภาคเอเชียแปซิฟิก จำนวน 45 คน เข้าร่วมที่โรงเเรมอัล มีรอซ กรุงเทพฯ

พระมหาประยูร ระบุด้วยว่า ในการนี้ได้เป็นผู้แทนศาสนาพุทธกล่าวอำนวยพรในพิธี และพระปลัดอภิเชษฐ์ สุภทฺรวาที กล่าวสรุปบทเรียนจากการเข้าร่วมกิจกรรมในนามศาสนาพุทธ การเข้าร่วมกิจกรรมครั้งนี้ได้มุมมองและวิธีคิดอีกมุมหนึ่งในการทำงานเพื่อสร้างสันติภาพที่เริ่มต้นจากสถาบันครอบครัวซึ่งเป็นรากฐานและจุดกำเนิดสันติภาพ นับเป็นเวทีประชุมแลกเปลี่ยนความร่วมมือและหารือร่วมกันที่เชื่อว่าจะนำไปสู่การขยายแนวทางการทำงานร่วมกันกับเครือข่ายทูตสันติภาพและผู้นำสันติภาพในการแก้ไขปัญหาด้านการศึกษา คุณภาพชีวิตและการขับเคลื่อนสันติภาพของโลกในอนาคตต่อไป

Cr.เฟซบุ๊ก Prayoon Chothivaro

Leave a Reply