สมเด็จพระสังฆราช ประทานถุงยังชีพให้ผู้ประสบภัยน้ำท่วม พระนครศรีอยุธยา

วันที่ 20 ต.ค. 65 สมเด็จพระอริยวงศาคตญาณ สมเด็จพระสังฆราช สกลมหาสังฆปริณายก ทางมีพระเมตตาประทานให้มูลนิธิมิราเคิล ออฟไลฟ์ สภาสังคมสงเคราะห์แห่งประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์ วัดสุทธิวราราม  อยุธยาซิตี้ปารค์ บริษัท โดฟ อิควิปเมนท์ แอนด์ แมชชีนเนอรี่ จำกัด และภาคเอกชน ได้จัดถุงยังชีพจำนวน 2,000 ชุด เพื่อมอบให้ประชาชนผู้ประสบภัยน้ำท่วมในพื้นที่อำเภอผักไห่ อำเภอพระนครศรีอยุธยา และอำเภอนครหลวง จังหวัดพระนครศรีอยุธยา

ในการนี้ ดร.มนัส โนนุช ประธานมูลนิธิมิราเคิล ออฟเลฟ์ ประธานฝ่ายฆราวาส พร้อมด้วยผู้ว่าราชการจังหวัดพระนครศรีอยุธยา นายอำเภอผักไห่ นายอำเภอนครหลวง เข้าร่วมมอบถุงยังชีพให้กับประชาชนที่เดือดร้อน ในวันที่ 18 ตุลาคม 2565 ที่ผ่านมา โดยนายมนัส โนนุช ได้กล่าวว่า  “เจ้าพระคุณสมเด็จพระอริยวงศาคตญาณ สมเด็จพระสังฆราช ทรงห่วงใยประชาชนที่เดือนร้อนจากอุทกภัย จึงมีพระเมตตาให้กำลังใจในการดำเนินชีวิต เพื่อข้ามพ้นจากความทุกข์ และให้ทุกคนยึดหลักการช่วยเหลือแบ่งปันมาใช้ในการสร้างสรรค์สังคมไทยให้อยู่ร่วมกันอย่างผาสุก ตามโครงการหนึ่งใจ ช่วยเหลือผู้ประสบภัย”

 นายวิชาญ น้อยโต นายอำเภอนครหลวงกล่าวว่า “ในพื้นที่จังหวัดพระนครศรีอยุธยาได้รับผลกระทบจากน้ำท่วมในปีจำนวนมาก ทางราชการได้ดำเนินการช่วยเหลือประชาชนอย่างต่อเนื่อง พร้อมทั้งรับแนวพระดำริในเจ้าพระคุณสมเด็จพระสังฆราชมาปรับปรุงแก้ไขแล่ะชวยเหลือประชาชน โดยเฉพาะในพื้นที่วัดโพธิ์ทอง อำเภอนครหลวง ซึ่งเป็นบ้านเดิมของสมเด็จพระสังฆราชเจ้า กรมหลวงชินวราลงกรณ (วาสนมหาเถร) สมเด็จพระสังฆราชองค์ที่ 18 แห่งกรุงรัตนโกสินทร์ ที่ได้รับผลกระทบจากอุทกภัยเช่นกัน”

ทางด้านพระสุธีรัตนบัณฑิต เจ้าอาวาสวัดสุทธิวราราม กรุงเทพมหานคร กล่าวว่า “เมื่อทราบถึงพระเมตตาในเจ้าพระคุณสมเด็จพระอริยวงศาคตญาณ สมเด็จพระสังฆราช จึงได้สนองพระดำริ จัดเตรียมถุงยังชีพร่วมกับภาคเอกชนในกรุงเทพมหานคร จำนวน 1,000 ถุง เพื่อร่วมแบ่งปันความสุขให้กับประชาชน”

สำหรับโครงการหนึ่งใจ ช่วยเหลือผู้ประสบภัย เป็นโครงการที่มูลมิราเคิล ออฟไลฟ์ ได้สร้างสรรค์ขึ้น เพื่อช่วยเหลือผู้ประสบภัยในคราวที่ประสบภัยในด้านต่างๆ เพื่อแบ่งเบาภาระของประชาชนให้มีกำลังใจในการดำเนินชีวิต ซึ่งได้ดำเนินการมาอย่างต่อเนื่องและช่วยเหลือผู้ประสบภัยทุกพื้นที่ในสังคมไทย

Leave a Reply