คณะพูดคุยสันติสุขใต้รับฟัง ไทยพุทธ- มุสลิม

วันนี้ (9 มกราคม 2562) เวลา 10.30 น. ณ หอประชุมใหญ่ สำนักงานอธิการบดีมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตปัตตานี ตำบลรูสะมิแล อำเภอเมือง จังหวัดปัตตานี สำนักงานเลขานุการคณะพูดคุยเพื่อสันติสุขจังหวัดชายแดนภาคใต้(สล.คพส.) จัดเวทีรับฟังความคิดเห็นต่อทิศทางการขับเคลื่อนกระบวนการพูดคุยเพื่อสันติสุขจังหวัดชายแดนภาคใต้และชี้แจงแนวทางการทำงานต่อประชาชนในพื้นที่  โดยมี พลเอกอุดมชัย  ธรรมสาโรรัชต์ ผู้แทนพิเศษของรัฐบาลและหัวหน้าคณะพูดคุยเพื่อสันติสุขจังหวัดชายแดนภาคใต้ ,นายธวัชชัย ฤทธากรณ์ รองผู้อำนวยการสำนักข่าวกรองแห่งชาติ ,พลโทบรรพต พูลเพียร ผู้อำนวยการศูนย์ติดตามสถานการณ์ กองอำนวยการรักษาความมั่นคงภายในราชอาณาจักร (ผอ.ศตส.กอ.รมน.) , นายฉัตรชัย บางชวด ผู้ช่วยเลขาธิการสภาความมั่นคงแห่งชาติ ,พลตรี เกรียงไกร  ศรีรักษ์ เลขานุการคณะพูดคุยฯ ,คุณวันรพี ขาวสะอาด นักวิชากรยุติธรรมชำนาญการพิเศษ กระทรวงยุติธรรม พร้อมด้วยผู้นำท้องที่ ผู้นำท้องถิ่น ผู้นำศาสนา ภาคประชาสังคม และประชาชนเข้าร่วมประชุม

พลเอกอุดมชัย ธรรมสาโรรัชต์ หัวหน้าคณะพูดคุยเพื่อสันติสุขจังหวัดชายแดนภาคใต้ กล่าวว่า

“เวทีรับฟังความคิดเห็นต่อทิศทางการขับเคลื่อนกระบวนการพูดคุยเพื่อสันติสุขจังหวัดชายแดนภาคใต้ และชี้แจงแนวทางการทำงานต่อประชาชนในพื้นที่ครั้งนี้ เพื่อสร้างความเชื่อมั่นและเป็นหลักประกันความต่อเนื่องของกระบวนการพูดคุยเพื่อสันติสุขจังหวัดชายแดนภาคใต้ ซึ่งกำหนดเป็นวาระแห่งชาติ โดยได้มีการส่งเสริมต่อกระบวนการพูดคุยระหว่างกลุ่มที่มีส่วนได้ส่วนเสียกับปัญหาในเรื่องหลักการเป้าหมาย และกระบวนการของการกระจายอำนาจที่เหมาะสมบนพื้นฐานของความเป็นพหุวัฒนธรรมและเป็นการเตรียมความพร้อมในการเข้ามามีส่วนร่วมของทุกฝ่ายที่เกี่ยวข้องภายในสภาวะแวดล้อมที่เอื้อต่อการแสวงหาทางออกจากความขัดแย้ง..”

ส่วน นายพงษ์ศักดิ์ พรหมสัง เลขาธิการสมาพันธ์ไทยพุทธจังหวัดชายแดนภาคใต้กล่าวว่า

“ในการพูดคุยในวันนี้ถือเป็นนิมิตรหมายที่ดีในการรับฟังเสียงของพี่น้องประชาชน ทั้งไทยพุทธและมุสลิมโดยตรง เพราะการที่จะเริ่มกระบวนการพูดคุยควรต้องสร้างความไว้ใจต่อกัน และต้องสร้างความกล้าให้กับประชาชนในพื้นที่สามารถแสดงความคิดเห็นต่างๆได้อย่างเต็มที่และกว้างขวาง ซึ่งหลังวันนี้แล้ว ต้องการให้คณะพูดคุยเพื่อสันติสุขจังหวัดชายแดนภาคใต้ สร้างความเชื่อมั่นต่อพี่น้องประชาชนเป็นลำดับแรก โดยการนำแนวคิด ข้อเสนอแนะ และข้อสังเกต ที่ได้จากการประชุมในครั้งนี้  ไปเป็นแนวทางในการขับเคลื่อนกระบวนการพูดคุยฯในครั้งต่อไป..

Leave a Reply