ในหลวงโปรดเกล้า ฯ ตั้ง “สมณศักดิ์” พระราชาจำนวน 2 รูป  “หลวงพ่อแดง” เทพเจ้าแห่งลุ่มแม่น้ำแม่กลอง เป็น พระเมธีวัชรประชาทร

วันที่ 1 สิงหาคม 2566 พระบาทสมเด็จพระปรเมนทรรามาธิบดีศรีสินทรมหาวชิราลงกรณ พระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว มีพระบรมราชโองการโปรดพระราชทานสัญญาบัตรตั้งสมณศักดิ์พระราชาคณะ  จำนวน 2 รูป ดังนี้

1. พระจุลนายก เป็น “พระราชวัชรมุนี” สถิต วัดญาณสังวราราม วรมหาวิหาร จังหวัดชลบุรี
2. พระครูพิศิษฎ์ประชานาค เป็น  “พระเมธีวัชรประชาทร”  สถิต ณ วัดอินทาราม จังหวัดสมุทรสงคราม

 

Leave a Reply