“เจ้าคุณประสาร” หารือ คณะสงฆ์ลาว เตรียมลงนาม MOU ร่วมมือด้านการศึกษา

วันที่ 9 พฤศจิกายน 2566 พระราชวัชรสารบัณฑิต รองอธิการบดีฝ่ายวางแผนและพัฒนา นำคณะผู้บริหารมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัยเดินทางเข้าพบผู้นำรัฐบาลลาวเพื่อหารือความร่วมมือด้านการศึกษาของคณะสงฆ์โดย พณฯ สอนไซ สีพันดอน นายกรัฐมนตรีได้มอบหมายให้ พณฯ อรุณชัย สุนนะราช รัฐมนตรีประจำสำนักงานนายกรัฐมนตรี เป็นผู้แทนคณะรัฐบาลและกองการศึกษาและคณะสงฆ์ลาว ต้อนรับคณะผูับริหารมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย

ในการนี้ พระราชวัชรสารบัณฑิต ได้เป็นผู้แทนมหาวิทยาลัยนำมติสภามหาวิทยาลัยที่ได้อนุมัติให้ พณฯ อรุณชัย สุนนะราช ได้รับปริญญาดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์จากมหาวิทยาลัยซึ่งกำหนดวันประทานปริญญาบัตรในวันที่ 9 -19 ธันวาคมนี้ โดยมี สมเด็จพระสังฆราช สกลมหาสังฆปริณายก เสด็จเป็นประธาน

จากนั้น คณะผู้บริหารมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัยได้เดินทางไปร่วมประชุมร่วมกับคณะกรรมาธิการการศึกษาสงฆ์ลาว โดยมอบหมายจากศูนย์กลางองค์การพุทธศาสนาสัมพันธ์ และกองการศาสนาได้ร่วมพิจารณาและจัดทำข้อตกลงความร่วมมือร่วมกัน ณ สภาแห่งชาติ สาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว

ที่ประชุมได้มีมติเห็นร่วมกันในการทำข้อตกลงความร่วมมือเพื่อสนับสนุนการศึกษาของนิสิตลาวที่ศึกษาอยู่ ในมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัยและจะสนับสนุน ส่งเสริมการแลกเปลี่ยนบุคลากรทางการศึกษา งานวิจัยและการแลกเปลี่ยนวัฒนธรรมระหว่างประเทศ โดยที่ประชุมได้มอบหมายให้ พระมหาบัณฑิต ปณฺฑิตเมธี คณบดีคณะครุศาสตร์ เป็นผู้ประสานงานของมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย

ด้านพระมหาบัณฑิต ปณฺฑิตเมธี กล่าวว่า มหาวิทยาลัยมีความยินดีที่จะรับข้อเสนอจัดทำความร่วมมือร่วมกับคณะสงฆ์ลาว โดยจะนำข้อสรุปการประชุมนำเสนอต่อสภาวิชาการและสภามหาวิทยาลัยเพื่อพิจารณาตามระเบียบของมหาวิทยาลัยต่อไป

ทั้งนี้ พระปลัดอภิเชษฐ์ สุภทฺรวาที ผู้อำนวยการส่วนงานบริหาร ศูนย์อาเซียนศึกศา เสนอเพิ่มเติมว่า การจัดทำความร่วมมือครั้งนี้ นับเป็นการยกระดับสัมพันธไมตรีระหว่างประเทศในนามของมหาวิทยาลัยและคณะสงฆ์ลาวที่ดำเนินการร่วมกันมาให้เข้มแข็งมากขึ้น การประชุมครั้งนี้ยังจะเป็นการส่งเสริมวิสัยทัศน์และอัตลักษณ์อาเซียนภายใต้หลักการพัฒนาที่ยั่งยืนที่ประเทศสมาชิกอาเซียนนำมาเป็นหลักในการพัฒนาร่วมกันด้วย

สำหรับการหารือความร่วมมือครั้งนี้เป็นการดำเนินการที่ได้รับการสนับสนุนจากรัฐบาลลาว โดยในวันพรุ่งนี้คณะกรรมการทั้งสองฝ่ายจะนำเสนอข้อหารือเพื่อเสนอต่อคณะกรรมการสภาแห่งชาติลาวเพื่อรับรองและดำเนินการตามวัตถุประสงค์ต่อไป

Leave a Reply