สมเด็จเจ้าฟ้าทีปังกร ฯ ทรง “ทรงสนทนาธรรม” ถวายสักการะ “สมเด็จพระสังฆราช” เนื่องในเทศกาลสงกรานต์

วันอังคาร ที่ 12 เมษายน 2565  สมเด็จพระเจ้าลูกยาเธอ เจ้าฟ้าทีปังกรรัศมีโชติ มหาวชิโรตตมางกูร สิริวิบูลยราชกุมาร เสด็จไปถวายสักการะเจ้าพระคุณ สมเด็จพระอริยวงศาคตญาณ สมเด็จพระสังฆราช สกลมหาสังฆปริณายก

การนี้ ทรงบำเพ็ญพระกุศลถวายจตุปัจจัยไทยธรรม ทรงสนทนาธรรม และทรงสดับพระโอวาทที่เจ้าพระคุณ สมเด็จพระสังฆราช ทรงรับพระราชทานถวาย แล้วเจ้าพระคุณ สมเด็จพระสังฆราช ถวายสำรับหนังสือและของที่ระลึก

จากนั้น เจ้าพระคุณ สมเด็จพระสังฆราช ทรงนำเสด็จไปทอดพระเนตรพระอาราม ถวายน้ำสรงพระพุทธรูปจำลองพระพุทธอังคีรส ประธานพระอุโบสถ และทอดพระเนตรการตกแต่งพระอารามด้วยพระเจดีย์ทรายเนื่องในเทศกาลสงกรานต์

Leave a Reply