พาไปรู้จัก : เขตพื้นที่ต้นแบบเศรษฐกิจพอเพียง “โคกอีโด่ยวัลเล่ย์”

วันที่ 12 เม.ย. 65  ป้ายนิทรรศการ บนลานกิจกรรมโครงการพระราชทาน โคก หนอง นา วัดป่าศรีแสงธรรม จัดเตรียมเป็นพื้นที่การศึกษา ให้มีบรรยากาศแหล่งเรียนรู้คู่คุณธรรม สำหรับการพัฒนาคนในทุกช่วงวัย แก้ไขปัญหาความยากจนอย่างยั่งยืน บนพื้นฐานแห่งวิชชา และจรณะ นำไปสู่สัมมาชีพของชุมชน บนหลักการที่ว่า “ผู้มีปัญญา ย่อมหาทรัพย์ได้”

พระปัญญาวชิรโมลี เจ้าอาวาสวัดป่าศรีแสงธรรม ต.ห้วยยาง  อ. โขงเจียม จ. อุบลราชธานี เปิดเผยว่า  พื้นที่ตรงนี้จากผืนแผ่นดินฝนแล้ง ดินเหลว ใช้ความรู้ทางวิชาการ ผสานกับภูมิปัญญาท้องดินพลิกผืนแผ่นดินให้เป็นทองคำ เป็นต้นแบบการพัฒนาแบบบูรณาการ “บวร” บ้าน วัด ราชการ/โรงเรียน เต็มรูปแบบ หรือจะเรียกว่า “โครงการวัดพัฒนาชุมชนต้นแบบ” ก็น่าจะเป็นไปได้ รับเอากรอบภาระงานของมหาเถรสมาคมทั้ง 5 ด้านคือ

1) การปกครอง คือจัดระเบียบวัดให้สะอาดร่มรื่นเป็นที่สัปปายะ จัดระเบียบแนวปฏิบัติตามกรอบแห่งธรรมวินัย

2) ศาสนศึกษาสงเคราะห์ คือเอื้อเฟื้อต่อด้านการศึกษาของพระเณรทั้งปริยัติเช่นสนับสนุนทุนการศึกษา หรือหาศาสนทายาท และส่งเสริมด้านการปฏิบัติภาวนาที่เป็นหัวใจสำคัญของพระพุทธศาสนา ถ้าขาดการปฏิบัติแล้วก็จะเป็นดังคำที่ว่า การศึกษาหมาหางด้วน

3) รวมเข้ากับการส่งเสริมสนับสนุนกุลบุตรกุลธิดา ให้การศึกษาแก่เด็กและเยาวชนให้เรียนรู้คู่ปฏิบัติ ทั้งแบบเป็นทางการเช่นโรงเรียนการกุศล และแบบไม่เป็นทางการเช่นฐานการเรียนรู้ต่าง ๆ ภายในวัด รวมไปถึงการสนับสนุนให้ทุนการศึกษาในระดับต่าง ๆ

4) ชาวบ้านได้พึ่งพาอาศัยวัดในยามภัยพิบัติ หรือเกิดโรคระบาด วัดมีกำลังพอจะแบ่งเบาภาระประเทศชาติลงได้แม้เล็ก ๆ น้อย ๆ ถ้าหลายวัดนับรวมกันก็ยิ่งใหญ่ได้ ไม่จำเป็นต้องเหมือนใครแต่ใจเรามั่นคงต่อการทำดีก็เป็นพอ

5) แหล่งสาธารณูปการเช่นโรงพยาบาล หรือสถานที่สาธารณะอื่น วัดไหนมีกำลังช่วยกันได้ แบ่งปันกันไป

งานทั้ง 5 ด้าน ผสมผสานกับงานของกระทรวงมหาดไทย เป็นบ้าน วัด ราชการ ช่วยกับขับเคลื่อนสังคมที่ดีให้มีเกิดขึ้นโดยเฉพาะบันทึกความร่วมมือระหว่างมหาเถรสมาคมกับกระทรวงมหาดไทยที่นำเรื่องการแก้ปัญหาความยากจน พัฒนาคนทุกช่วงวัยมาร่วมกับวัด ย่อมจะเกิดประโยชน์และความสุขของคนหมู่มากเพราะมีธรามคอยนำทาง

พระปัญญาวชิรโมลี ได้กล่าวเพิ่มเติมอีกว่า  ต้องขอบคุณท่านปลัดกระทรวงมหาดไทย และที่ปรึกษาทุกท่าน ขอบคุณผู้ว่าราชการจังหวัดอุบลราชธานีที่จัดสรรงบประมาณมาทำป้ายนิทรรศการ  และหัวหน้าส่วนราชการทุกท่านที่สนับสนุนผลักดันให้สถานที่แห่งนี้มีการพัฒนาอย่างมั่นคงและยั่งยืน ขออนุโมทนาขอบคุณมา ณ โอกาสนี้

Leave a Reply