พ่อเมืองแม่ฮ่องสอน นำนักท่องเที่ยวต่างชาติ สัมผัสวิถีชีวิต “เศรษฐกิจพอเพียง”

พ่อเมืองแม่ฮ่องสอน นำนักท่องเที่ยวต่างชาติ สัมผัสวิถีชีวิต “เศรษฐกิจพอเพียง” ร่วมเอามื้อสามัคคีดำนาปลูกข้าว แปลงโคก หนอง นา วิถีแห่งความยั่งยืน

วันที่ 17 กุมภาพันธ์ 2566 นายเชษฐา โมสิกรัตน์ ผู้ว่าราชการจังหวัดแม่ฮ่องสอน เปิดเผยว่า จังหวัดแม่ฮ่องสอนได้ร่วมทำกิจกรรมสาธิตการปลูกข้าวในนาปรัง พร้อมนำนักท่องเที่ยวชาวยุโรป อาทิ ฝรั่งเศส สวีเดน สหราชอาณาจักร เยอรมัน กว่า 30 คน ร่วมเอามื้อสามัคคีดำนา สัมผัสชีวิตวิถีไทยในการปลูกข้าวแบบขั้นบันได ที่แปลงครัวเรือนต้นแบบ โคก หนอง นา เฟิร์นริมธารรีสอร์ท ของนายธวัชชัย น้าทิพากร บ้านหัวน้ำแม่สะกึด อำเภอเมืองแม่ฮ่องสอน จังหวัดแม่ฮ่องสอน ซึ่งนักท่องเที่ยวต่างตื่นเต้นและสนุกสนาน ในพื้นที่แปลงต้นแบบตามโครงการพัฒนาพื้นที่ต้นแบบการพัฒนาคุณภาพชีวิตตามหลักทฤษฎีใหม่ประยุกต์สู่ โคก หนอง นา และโครงการพัฒนาหมู่บ้านเศรษฐกิจพอเพียง

“กิจกรรมลงแขกดำนาเอามื้อสามัคคี ในพื้นที่ครัวเรือนต้นแบบ โคก หนอง นา เฟิร์นริมธารรีสอร์ท ในครั้งนี้ เป็นกิจกรรมที่จังหวัดแม่ฮ่องสอน มุ่งส่งเสริมให้เกิดการน้อมนำพระราชปณิธานของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ที่ทรงมุ่งมั่น แน่วแน่ ในการสืบสาน รักษา และต่อยอด แนวพระราชดำริของพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร ที่พระราชทานหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง และทฤษฎีใหม่มากกว่า 40 ทฤษฎี นอกจากนี้ ยังได้มีการมอบเมล็ดพันธุ์ผักชนิดต่าง ๆ ให้แก่ครัวเรือนต้นแบบ เพื่อนำไปขยายผลการน้อมนำแนวทางพระราชดำริของสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ในการปลูกพืชผักสวนครัวเพื่อสร้างความมั่นคงทางอาหาร และขับเคลื่อนโครงการหมู่บ้านนี้มีรัก ปลูกผักกินเอง ทุกครัวเรือน และกิจกรรมสาธิตการทำถังขยะเปียกลดโลกร้อน กิจกรรมห่มดิน เลี้ยงดิน เพื่อให้ดินเลี้ยงพืช กิจกรรมปล่อยปลา กิจกรรมหาอยู่หากินบน โคก หนอง นา ซึ่งล้วนแล้วแต่เป็นกิจกรรมที่ทำให้เกิดการเรียนรู้หลักการพึ่งพาตนเองและความเอื้อเฟื้อเผื่อแผ่จนเป็นวิถีชีวิต อันเป็นการฟื้นฟูและสืบสานธรรมเนียม ประเพณี วัฒนธรรมดั้งเดิมของไทยให้คงอยู่อย่างยั่งยืน” ผวจ.แม่ฮ่องสอน กล่าว

นายเชษฐา โมสิกรัตน์ ผู้ว่าราชการจังหวัดแม่ฮ่องสอน กล่าวเพิ่มเติมว่า จังหวัดแม่ฮ่องสอน มุ่งขับเคลื่อนการพัฒนาเศรษฐกิจฐานรากควบคู่การส่งเสริมการพัฒนาคุณภาพชีวิตของประชาชนในพื้นที่ ด้วยการบูรณาการทุกภาคส่วนทั้ง 7 ภาคีเครือข่าย อันประกอบด้วย ภาคราชการ ภาคผู้นำศาสนา ภาควิชาการ ภาคเอกชน ภาคประชาสังคม ภาคประชาชน และภาคสื่อสารมวลชน ด้วยจุดแข็ง คือ การเป็นเมืองที่อุดมไปด้วยความสมบูรณ์ของทรัพยากรธรรมชาติ และความหลากหลายของมิติการดำรงชีวิตประจำวันของประชาชน จึงทำให้เป็นที่สนใจของนักท่องเที่ยวชาวต่างประเทศและชาวไทย จึงเป็นโอกาสที่จังหวัดแม่ฮ่องสอนได้นำเสนอ “ความเป็น Original” เพื่อส่งเสริมการท่องเที่ยววิถีไทย กระตุ้นเศรษฐกิจฐานราก พัฒนาคุณภาพชีวิตของประชาชนในพื้นที่ ดังวิสัยทัศน์ของจังหวัดที่ว่า “แม่ฮ่องสอนเมืองแห่งความสุข ยกระดับคุณภาพชีวิต ด้วยเศรษฐกิจเชิงสร้างสรรค์”

คุณธวัชชัย น้าทิพากร เจ้าของแปลงครัวเรือนต้นแบบ โคก หนอง นา เฟิร์นริมธารรีสอร์ท กล่าวว่า เฟิร์นริมธาร รีสอร์ท แม่ฮ่องสอน (Fern Resort Mae Hong Son) ได้เข้าร่วมโครงการพัฒนาพื้นที่ต้นแบบการพัฒนาคุณภาพชีวิตตามหลักทฤษฎีใหม่ ประยุกต์สู่ “โคก หนอง นา” กรมการพัฒนาชุมชน กระทรวงมหาดไทย เมื่อปี 2563 ซึ่งแต่เดิมนั้น เฟิร์นริมธาร รีสอร์ท ประกอบธุรกิจด้านการให้บริการที่พักแก่นักท่องเที่ยว ภายใต้แนวคิดเรื่องการท่องเที่ยวเชิงนิเวศ (Eco-tourism) มาเป็นระยะเวลากว่า 30 ปี โดยเน้นการลงทุนอย่างมีความรับผิดชอบต่อสังคม อนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ทำให้ชาวบ้านในท้องถิ่นได้มีส่วนร่วมต้อนรับนักท่องเที่ยวทั้งชาวไทยเเละชาวต่างชาติ ให้ได้สัมผัสธรรมชาติที่อุดมสมบูรณ์ และเรียนรู้เเนวทางในการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติ และสิ่งแวดล้อม นอกจากนี้ นักท่องเที่ยวยังได้มีโอกาสเรียนรู้เเละเข้าใจวัฒนธรรมท้องถิ่นผ่านเจ้าหน้าที่ของรีสอร์ทเพราะเจ้าหน้าที่ทุกคน คือ คนในท้องถิ่นทั้งคนกะเหรี่ยง คนไทยใหญ่ และปกาเกอะญอ ซึ่งทุกคนล้วนมีส่วนร่วมในการสร้างพื้นที่รีสอร์ทแห่งนี้ให้เต็มไปด้วยความรัก ความสุข และความอบอุ่น รวมถึงช่วยรักษาธรรมชาติที่มีอยู่ให้มีความสมบูรณ์ยิ่งขึ้น

“ต่อมาทางรีสอร์ทได้แบ่งพื้นที่ส่วนหนึ่งสำหรับการทำแปลงโคก หนอง นา ประกอบไปด้วย พื้นที่นา ซึ่งใช้ปลูกข้าวในฤดูฝน และในฤดูเเล้งจะนำพืชผักสวนครัวตามฤดูกาลมาปลูก เช่น มัน มะเขือ พริก ผักสวนครัวอื่น ๆ มี การปลูกป่า 3 อย่าง ประโยชน์ 4 อย่าง มีการเลี้ยงปลาในบ่อที่ขุดไว้ มีกิจกรรมให้นักท่องเที่ยวได้มีส่วนร่วมในการปลูกผัก ดำนา เกี่ยวข้าว และเก็บผลผลิตจากทางการเกษตรจาก เเปลงโคก หนอง นา ทั้งนี้ เฟิร์นริมธาร รีสอร์ท มีความมุ่งหวังที่จะให้เกิดการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ร่วมกันระหว่างนักท่องเที่ยวและชาวบ้านในพื้นที่ ในพื้นที่แปลงต้นแบบนี้ เพื่อให้เกิดการเรียนรู้ร่วมกันในการพัฒนาตามหลักทฤษฎีใหม่ประยุกต์ สู่ โคก หนอง นา สอดคล้องตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพีอง บนหลักการ “พึ่งพาตนเอง” และ UN SDGs ซึ่งเมื่อมีการทำอย่างครบถ้วนแล้วก็จะเป็นการเสริมสร้างระบบนิเวศที่สมบูรณ์สร้างอัตลักษณ์แห่งใหม่ภายในรีสอร์ทได้อีกด้วย” นายธวัชชัย กล่าว
(คลิป https://youtube.com/shorts/1LldgYgIkgQ?feature=share)
นายธวัชชัย น้าทิพากร กล่าวเพิ่มเติมว่า เฟิร์นริมธาร รีสอร์ท มีแนวคิดการทำเกษตรอินทรีย์ อยู่ 3 แนวคิด คือ 1) นักท่องเที่ยวที่มาพักที่รีสอร์ทแห่งนี้ จะต้องได้รับความสุขจากทัศนียภาพทางธรรมชาติที่อุดมสมบูรณ์ 2) จะต้องได้เห็นวิถีความพอเพียงเเละวัฒนธรรมประเพณีจากคนท้องถิ่นที่งดงาม 3) ต้องได้กินอาหารที่สะอาด อร่อย และปลอดภัย ปลอดจากสารเคมี 100% ดังนั้น นักท่องเที่ยวส่วนใหญ่ที่มาเยี่ยมเยียนที่รีสอร์ททุกคน จะได้เรียนรู้หลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง และแนวพระราชดำริของพระบาทสมเด็จพระบรมราชาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร ด้วยความประทับใจ เเละทุกคนต่างเล็งเห็นถึงความสำคัญของทรัพยากรธรรมชาติเเละการสร้างความมั่นคงทางอาหาร ภายใต้หลักคิดที่สำคัญ คือ การใช้ชีวิตอยู่ร่วมกับธรรมชาติแบบพึ่งพาอาศัยกัน ซึ่งในระยะต่อไป จะดำเนินการร่วมกันกับประชาชนชุมขนในพื้นที่ เปิดโอกาสให้คนในท้องถิ่นได้เรียนรู้วิถีความพอเพียง หลักการทำเกษตรอินทรีย์จากพื้นที่ต้นเเบบโคก หนอง นา กับทางรีสอร์ท พร้อมส่งเสริมสร้างแรงบันดาลใจให้นำเเนวคิดไปขยายผลสร้างความมั่นคงทางอาหารให้แก่ครัวเรือนของตนเอง ให้มีผัก อาหารปลอดภัยไว้บริโภคในครัวเรือนได้โดยไม่ต้องไปเสียเงินหาซื้อมา รวมทั้งวิถีเเห่งความพอเพียง เพื่อทำให้เป็นหมู่บ้านยั่งยืน (Sustainable Village) ตามพระดำริสมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าสิริวัณณวรี นารีรัตนราชกัญญา ยกระดับสู่การพัฒนาเครือข่ายชุมชนให้สามารถ ผลิต ผัก อาหาร ผลไม้ที่มีความปลอดภัยให้กับรีสอร์ท และตลาดในระดับต่าง ๆ ในอนาคต เพื่อเป็นรายได้เสริม และสร้างความยั่งยืนในด้านต่าง ๆ ให้เกิดขึ้นอย่างเป็นรูปธรรม

Leave a Reply