“ทับทิม-อัญรินทร์” ดารานักแสดงพิธีกรเข้ารับเข็มเกียรติคุณในพิธีประสาทปริญญา “มจร”

เมื่อวันที่ 12 ธันวาคม 2565 ตามที่มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย จัดพิธีประสาทปริญญา ประจำปี 2565 ระหว่างวันที่ 10-11 ธันวาคม 2565 ณ อาคาร มวก.48 พรรษา มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย(มจร) ซึ่งมีผู้สำเร็จการศึกษาเข้ารับประทานปริญญาทั้งในและต่างประเทศ จำนวน 4,760 รูป/คน โดยวันที่ 10 ธันวาคม 2565 สมเด็จพระอริยวงศาคตญาณ สมเด็จพระสังฆราช สกลมหาสังฆปริณายก เป็นประธานในพิธีประสาทปริญญาด้วยพระองค์เอง ขณะที่วันที่ 11 ธันวาคม 2565 ประทานให้สมเด็จพระมหาธีราจารย์ เจ้าอาวาสวัดพระเชตุพนวิมลมังคลารามราชวรมหาวิหาร กรรมการมหาเถรสมาคม ที่ปรึกษาเจ้าคณะภาค 10 ประธานคณะกรรมการฝ่ายสาธารณะสงเคราะห์ ของมหาเถรสมาคม ประธานสำนักงานกำกับดูแลพระธรรมทูตไปต่างประเทศ ผู้ปฏิบัติหน้าที่แทน

ในการนี้ “ทับทิม-อัญรินทร์” ธีราธนันพัฒน์ ดารานักแสดง พิธีกรสาว มากความสามารถ เข้าร่วมรับเข็มเกียรติคุณ เพื่อเป็นการประกาศสดุดีเกียรติคุณยกย่องเชิดชูผู้ทำคุณประโยชน์ต่อสถาบันชาติ ศาสน์ กษัตริย์ จึงสมควรได้รับการประกาศเกียรติคุณ เพื่อเป็นแบบอย่างแก่สาธุชนในความมุ่งมั่นประกอบคุณงามความดีสืบไป

ปีนี้ สภามหาวิทยาลัยได้อนุมัติให้มีการมอบถวายปริญญาพุทธศาสตรดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์ จำนวน 64 รูป/คนปริญญาพุทธศาสตรมหาบัณฑิตกิตติมศักดิ์ จำนวน 2 รูป/คน โดยมีพระมหาเถระและคฤหัสถ์ทั้งชาวไทยและชาวต่างประเทศกว่า 11 ประเทศ ได้แก่ สาธารณรัฐแห่งสหภาพเมียนมา,สาธารณรัฐสังคมนิยมเวียดนาม,สาธารณรัฐประชาชนจีน,สาธารณรัฐเกาหลี,เครือรัฐออสเตรเลีย,สาธารณรัฐสังคมนิยมประชาธิปไตยศรีลังกา,สาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว,ไชนีสไทเป,ราชอาณาจักรกัมพูชา,สหรัฐอเมริกา,สาธารณรัฐอินโดนีเซีย และผู้ที่ได้รับเข็มเกียรติคุณจำนวน 56 รูป/คน โดยมีคฤหัสถ์ชาวไทยและชาวต่างประเทศกว่า 8 ประเทศ ได้แก่ สาธารณรัฐประชาชนจีน,สาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว,สาธารณรัฐอินโดนีเซีย,สาธารณรัฐอินเดีย,สาธารณรัฐสังคมนิยมประชาธิปไตยศรีลังกา,สาธารณรัฐสังคมนิยมเวียดนาม,สหพันธรัฐมาเลเซีย, สาธารณรัฐแห่งสหภาพเมียนมา รวมทั้งสิ้น 122 รูป/คน ณ อาคาร มวก.48 พรรษา มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย อ.วังน้อย จ.พระนครศรีอยุธยา

Leave a Reply