“ดร.ฐิติเชฏฐ์”กกต.เข้ารับประทานปริญญาดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์ สาขาวิชารัฐประศาสนศาสตร์ “มจร” จากสมเด็จพระสังฆราช

วันที่ 12 ธันวาคม 2565 มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย จัดพิธีประสาทปริญญาประจำปี 2565 ระหว่างวันที่ 10 -11 ธันวาคม 2565 โดยมีพระสังฆาธิการ ภิกษุสามเณรและคฤหัสที่สำเร็จการศึกษาทุกระดับชั้นจำนวนทั้งสิ้น 4,370 รูป/คน และมีผู้เข้าร่วมพิธีประสาทปริญญา จำนวนทั้งสิ้น 2,742 รูป/คน ณ มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย อ.วังน้อย จ.พระนครศรีอยุธยา

นอกจากนี้สภามหาวิทยาลัยได้อนุมัติให้มีการมอบถวายปริญญาพุทธศาสตรดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์จำนวน 64 รูป/คน อาทิ จากหลากหลายอาชีพและความสำเร็จ เช่น นายสมสะหวาด เล่งสะหวัด รองนายกรัฐมนตรี สปป.ลาว นายสุทธิพงษ์ จุลเจริญ ปลัดกระทรวงมหาดไทย นายฐิติเชฎฐ์ นุชนาฎ กกต. นายไพบูลย์ (อากู๋) ดำรงชัยธรรม นายสมชาย รักษาศักดิ์ ศิษย์หลวงพ่อรวย ปาสาทิโก พระเทพวัชรบัณฑิต อธิการบดี มมร พระอาจารย์พงสะหวัน สันตจิตโต พระนักสังคมสงเคราะห์จาก สปป ลาว รวมทั้งนักปราชญ์ทางด้านพระพุทธศาสนา ประมุขสงฆ์ มหานายก จากอีกหลายประเทศทั่วโลก

และปริญญาพุทธศาสตรมหาบัณฑิตกิตติมศักดิ์จำนวน 2 รูป/คน โดยมีพระมหาเถระและคฤหัสถ์ทั้งชาวไทยและต่างประเทศกว่า 11 ประเทศเข้าร่วม และมีผู้เข้ารับเข็มเกียรติคุณทั้งชาวไทยและต่างประเทศอีก 8 ประเทศ เข้าร่วม

ในการนี้ สมด็จพระอริยวงศาคตญาณ สมเด็จพระสังฆราช สกลมหาสังฆปริณายก เสด็จประทานปริญญาบัตรประจำปี โดยมีพระธรรมวัชรบัณฑิต อธิการบดี มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย พร้อมด้วยกรรมการสภามหาวิทยาลัย ผู้บริหาร คณาจารย์ เจ้าหน้าที่ ดุษฎีบัณฑิต มหาบัณฑิต บัณฑฺต ทั้งในประเทศและต่างประเทศ ร่วมถวายการต้อนรับ

Leave a Reply