โปรดเกล้า ฯ ตั้ง “สมณศักดิ์”

วันที่ 15 มิ.ย. 67 พระบาทสมเด็จพระปรเมนทรรามาธิบดีศรีสินทรมหาวชิราลงกรณ มหิศรภูมิพลราชวรางกูร กิติสิริสมบูรณอดุลยเดช สยามินทราธิเบศรราชวโรดม บรมนาถบพิตร พระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว มีพระบรมราชโองการโปรดพระราชทานสัญญาบัตรตั้งสมณศักดิ์พระราชาคณะ จำนวน 2 รูป ดังนี้

1.พระครูสถิตธรรมคุณ เป็น “พระราชวัชรธรรมสถิต” สถิต ณ วัดสุมังคลาราม จังหวัดยโสธร
2. พระพนมพร คุณวโร เป็น “พระภาวนาวัชรธรรม” สถิต ณ วัดบ้านเหล่า จ.เชียงราย

Leave a Reply