ในหลวงทรงพระราชทานพระบรมราชูปถัมภ์การบําเพ็ญพระกุศล ๑๒๔ ปี “สมเด็จพระสังฆราชเจ้า กรมหลวงชินวราลงกรณ”

วันนี้ ( ๑ มี.ค.๖๔) เพจ เฉลิมพระเกียรติองค์ราชัน เฉลิมพระขวัญองค์ราชินี แจ้งหมายกำหนดการพระราชกิจพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว โดยมีใจความว่า พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ทรงพระกรุณาโปรดพระราชทานพระบรมราชูปถัมภ์การบำเพ็ญพระกุศล เนื่องในวาระ ๑๒๔ ปี นับเเต่วันประสูติ สมเด็จพระสังฆราชเจ้า กรมหลวงชินวราลงกรณ (วาสน์ วาสนมหาเถร) สมเด็จพระสังฆราชพระองค์ที่ ๑๘ แห่งกรุงรัตนโกสินทร์ และพระราชอุปัธยาจารย์ในพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ณ พระอุโบสถวัดราชบพิธสถิตมหาสีมารามราชวรวิหาร เขตพระนคร กรุงเทพมหานคร ในวันอังคารที่ ๒ มีนาคม ๒๕๖๔ เวลา ๑๐.๓๐ น.

สมเด็จพระสังฆราชเจ้า กรมหลวงชินวราลงกรณ (วาสน์ วาสโน) พระนามเดิม วาสน์ นิลประภา ประสูติเมื่อวันที่ ๒ มีนาคม ๒๔๔๐ ทรงอุปสมบทเป็นพระภิกษุ เมื่อวันที่ ๒ กรกฎาคม ๒๔๖๑ มีพระเจ้าวรวงศ์เธอ กรมหลวงชินวรสิริวัฒน์ สมเด็จพระสังฆราชเจ้า ทรงเป็นพระอุปัชฌาย์ ได้รับฉายาว่า “วาสโน” ทรงดำรงตำแหน่งเจ้าอาวาสวัดราชบพิธสถิตมหาสีมาราม ยุคที่ ๔ และสมเด็จพระสังฆราชพระองค์ที่ ๑๘ แห่งกรุงรัตนโกสินทร์ ในรัชสมัยพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร เมื่อวันที่ ๒๒ มิถุนายน ๒๕๑๗ รวมทั้งเป็น พระราชอุปัธยาจารย์ในพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว รัชกาลปัจจุบัน เมื่อครั้งทรงพระผนวช กับทรงเป็น สมเด็จพระอุปัชฌาย์ของสมเด็จพระอริยวงศาคตญาณ (อัมพร อมฺพโร) สมเด็จพระสังฆราช สกลมหาสังฆปริณายก

สมเด็จพระอริยวงศาคตญาณ (วาสน์ วาสโน) สมเด็จพระสังฆราช สกลมหาสังฆปริณายก สิ้นพระชนม์เมื่อวันที่ ๒๗ สิงหาคม ๒๕๓๑ สิริพระชนมายุ ๙๐ พรรษา พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว มีพระบรมราชโองการโปรดสถาปนาพระอัฐิ สมเด็จพระอริยวงศาคตญาณ (วาสน์ วาสโน) สมเด็จพระสังฆราช สกลมหาสังฆปริณายก ขึ้นเป็น “สมเด็จพระสังฆราชเจ้า กรมหลวงชินวราลงกรณ” ในพระราชพิธีเฉลิมพระชนมพรรษา เมื่อวันที่ ๒๘ กรกฎาคม ๒๕๖๒ ในการนี้ ทรงพระกรุณาโปรดเกล้า ฯ ให้เจ้าพนักงานจัดฉัตรตาดเหลือง ๕ ชั้น ถวายกางกั้นพระพุทธรูปบรรจุพระสรีรางคาร ณ คูหาพระเจดีย์ ภายในวัดราชบพิธสถิตมหาสีมาราม กับทรงพระกรุณาโปรดเกล้า ฯ ให้แบ่งพระอัฐิบรรจุลงพระโกศทองคำ เชิญมาประดิษฐานในหอพระนาก วัดพระศรีรัตนศาสดาราม เพื่อเป็นที่ทรงสักการะบูชาและทรงบำเพ็ญพระราชกุศลอุทิศถวายในพระฐานะพระบุพการีทางธรรมสืบไป.

ในการนี้ วัดราชบพิธสถิตมหาสีมาราม พร้อมด้วยคณะศิษยานุศิษย์ผู้เคารพนับถือ จึงกำหนดจัดงานบำเพ็ญพระกุศลอุทิศถวาย เนื่องในวาระ ๑๒๔ ปี นับเเต่วันประสูติ สมเด็จพระสังฆราชเจ้า กรมหลวงชินวราลงกรณ (วาสน์ วาสนมหาเถร) วันอังคารที่ ๒ มีนาคม ๒๕๖๔ ซึ่งมีกำหนดการ ดังนี้
❖ เวลา ๑๐.๓๐ น.
– พระสงฆ์สมณศักดิ์ ๑๐ รูป เจริญพระพุทธมนต์
❖ เวลา ๑๑.๐๐ น.
– ถวายภัตตาหารเพลเเด่พระสงฆ์ประมาณ ๑๐๐ รูป
❖ เวลา ๑๒.๐๐ น.
– พระสงฆ์สมณศักดิ์ ๒๐ รูป ทักษิณา – สดับปกรณ์
– ประทานทุนมูลนิธิสมเด็จพระสังฆราช (วาสนมหาเถระ) แก่สถาบันการศึกษาเเละสาธารณสุข รวม ๕๐ แห่ง
– เสร็จพิธี

อนึ่ง วัดราชบพิธสถิตมหาสีมาราม ขอเจริญพรพุทธศาสนิกชน คณะศิษยานุศิษย์ผู้เคารพนับถือได้ทราบ เพื่อร่วมโดยเสด็จพระราชกุศลโดยพร้อมเพรียงกัน และสามารถรับชมและร่วมพิธีบำเพ็ญกุศลได้ทาง เพจ สมโภช 150 ปี วัดราชบพิธสถิตมหาสีมาราม

**************************

ภาพข้อมูล : เพจ เฉลิมพระเกียรติองค์ราชัน เฉลิมพระขวัญองค์ราชินี
https://www.web-pra.com/

Leave a Reply