รัฐบาลเอาจริง!! ติวเข้มมัคคุเทศน์ –ยกระดับการท่องเที่ยวเชิงศาสนา พร้อมฝึกอาชีพ สร้างรายได้สู่ชุมชน

วันที่ 16 มิ.ย. 67  รัฐบาล เดินหน้า 2 โครงการขับเคลื่อนการท่องเที่ยวเชิงศาสนา ได้แก่ โครงการส่งเสริม Soft Power การท่องเที่ยวเชิงศาสนา ประกอบด้วย กิจกรรมตามรอยเส้นทางแห่งศรัทธา 3 เส้นทาง คือ เส้นทางสักการะพระบรมธาตุ พระธาตุประจำปีเกิด เส้นทางความเชื่อความศรัทธาแห่งลุ่มน้ำโขง และ เส้นทางตามรอยพระเถราจารย์ โดยมอบกรมการศาสนา อบรมเพิ่มความรู้แก่มัคคุเทศน์ในแหล่งท่องเที่ยวเชิงศาสนาแต่ละพื้นที่ เพื่อให้สามารถมอบความรู้แก่นักท่องเที่ยวได้มากขึ้น พร้อมจัดกิจกรรมด้านศิลปวัฒนธรรมในวัดและศาสนสถานที่เป็นแหล่งมรดกทางวัฒนธรรม

ควบคู่กับการดำเนิน โครงการชุมชนคุณธรรม แหล่งเรียนรู้ บ่มเพาะ 1,000 อาชีพให้ประชาชน โดยกรมศิลปากรจัดวิทยากรด้านช่างฝีมือ เน้นฝึกอบรมทักษะอาชีพที่เกี่ยวข้องกับมิติทางศาสนา เช่น การทำเครื่องบูชาสักการะ การแกะสลัก หล่อพระพุทธรูป เทวรูป พญานาค และของที่ระลึกที่เกี่ยวข้องกับแหล่งท่องเที่ยวเชิงศาสนาแต่ละพื้นที่ ยกระดับการท่องเที่ยวเชิงศาสนา สร้างอาชีพและรายได้ให้แก่ชุมชน

Leave a Reply