เครือข่ายชาวพุทธ “ยื่นอุทธรณ์” สำนักนายกฯ ขอข้อมูลข่าวสารปลด 3 จจ.

 

วันที่ 26 พ.ย.  64  นายธีระ ปัดชาเขียว ผู้แทนเครือข่ายชาวพุทธปกป้องพระพุทธศาสนา พร้อมคณะเข้ายื่นหนังสืออุทธรณ์กรณีขอข้อมูลข่าวสารการถอดถอนเจ้าคณะจังหวัดทั้ง 3 รูปจากสำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติ ต่อคณะกรรมการข้อมูลข่าวสารของราชการ สำนักนายกรัฐมนตรี โดยข้อมูลข่าวสารข้อมูลที่คณะเครือข่ายชาวพุทธ ฯ ร้องขอ ประกอบด้วย

1.หนังสือร้องเรียนเจ้าคณะจังหวัด 3 จังหวัด คือ พระราชปริยัติสุนทร (อมรภิรักษ์ ปสนฺโน) เจ้าคณะจังหวัดฉะเชิงเทรา, พระธรรมรัตนาภรณ์ (สมศักดิ์ โชตินฺธโร) เจ้าคณะจังหวัดปทุมธานีและ พระเทพสารเมธี (บัวศรี ชุตินฺธโร) เจ้าคณะจังหวัดกาฬสินธุ์ (ธรรมยุต)

2.รายงานการสอบสวนของเจ้าคณะภาคและเจ้าคณะหนซึ่งเป็นเจ้าคณะผู้ปกครองตามลำดับ

3.หนังสือรายงานการสอบสวนและความเห็นของเจ้าคณะหนที่เสนอเข้ามหาเถรสมาคมพิจารณา

4.หนังสือของสมเด็จพระสังฆราชฯ ที่เสนอเรื่องถอดถอนเจ้าคณะจังหวัดทั้ง 5 จังหวัด ที่เสนอไปยังราชเลขานุการในพระองค์

5.หนังสือของสำนักพระราชวังซึ่งกราบทูลสมเด็จพระสังฆราชในเรื่องการถอดถอนเจ้าคณะจังหวัด 3 จังหวัด

นายธีระ ปัดชาเขียว กล่าวว่า วันนี้คณะเครือข่ายชาวพุทธปกป้องพระพุทธศาสนาได้ร่วมกันยื่นถวายหนังสือเพื่อขอเอกสารและข้อมูลข่าวสารเกี่ยวกับกรณีการถอดถอนเจ้าคณะจังหวัดทั้ง 3 รูป จากเจ้าคณะผู้ปกครองซึ่งเป็นผู้บังคับบัญชาใกล้ชิด ซึ่งเป็นเจ้าพนักงานตามประมวลกฎหมายอาญาตามพระราชบัญญัติคณะสงฆ์ และเป็นเจ้าหน้าที่ของรัฐตามพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการทุจริต พ.ศ. 2561  จึงขอร้องเรียนและอุทธรณ์เรื่องดังกล่าวต่อคณะกรรมการข้อมูลข่าวสารของราชการและขอให้คณะกรรมการข้อมูลข่าวสารของราชการได้โปรดพิจารณาและมีคำสั่งให้สำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติและผู้อำนวยการสำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติเปิดเผยและส่งมอบเอกสารข้อมูลข่าวสารตามรายการที่ข้าพเจ้าได้ร้องขอตามเอกสารสิ่งที่ส่งมาด้วย

 

Leave a Reply