พระวิปัสสนาจารย์ร่วมปลูกต้นไม้สวนพุทธเกษตรม.สงฆ์’มจร’

วันที่ 24 ก.ย.2562 พระวิปัสสนาจารย์ส่วนกลางและส่วนภูมิภาคได้ร่วมกันปลูกต้นไม้ที่สวนพุทธเกษตรมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย อำเภอวังน้อย จังหวัดพระนครศรีอยุธยา ภายใต้การนำของพระราชปริยัติกวี อธิการบดี โอกาสเข้าร่วมโครงการสัมมนาเชิงปฏิบัติการระหว่างวันที่ 23 ถึง 25 กันยายน 2562 ที่ มจร ซึ่งจัดโดยสถาบันวิปัสสนา

อธิการบดี มจร เคยกล่าวไว้ว่า มีเป้าหมายที่จะพัฒนาเป็นมหาวิทยาสีเขีย (MCU Green University) มีการพัฒนาสวนพุทธเกษตร เพื่อพัฒนาสีเขียว จะพยายามปลูกต้นไม้ให้ครบ 1,250 ต้น เพื่อสอดคล้องกับพระอรหันต์ในวันมาฆบูชา อีก 5 ปีข้างหน้าเราจะนึกถึงคนปลูก รวมถึงการจัดการขยะให้เป็นระบบ และนำไปสู่เป็นสถานที่กราบไหว้ ศึกษา ปฏิบัติ เช่น หลวงพ่อพุทธโสธร มีอุโบสถกลางน้ำ พิพิธภัณฑ์พระไตรปิฎก มีสภาพแวดล้อมที่สัปปายะ และ MCU : Regional and International Buddhist University ศูนย์รวมพระพุทธศาสนานานาชาติ เช่น การจัดงานวิสาขบูชาโลก เป็นต้น

Leave a Reply