วัดยุคต่อไปจะตอบโจทย์ Painpoint ให้เข้าถึง Touchpoint ได้อย่างไร?

วันศุกร์ที่ 1 กรกฎาคม 2565 ตัวแทนสมาชิกกลุ่มสีเหลือง หลักสูตรนักบริหารระดับสูงธรรมศาสตร์เพื่อสังคม หรือ นมธ. รุ่น 19 ได้พากันลงพื้นที่วัดใหม่ (ยายแป้น) บางขุนนนท์ บางกอกน้อย กรุงเทพฯ โดยมีพระครูปลัดปัญญาวรวัฒน์,ศ.ดร. (พระมหาหรรษา ธมฺมหาโส) ผู้อำนวยการหลักสูตรสันติศึกษา ผู้อำนวยการวิทยาลัยพุทธศาสตร์นานาชาติ(IBSC) (พระมหาหรรษา ธมฺมหาโส) และประธานศูนย์ไกล่เกลี่ยข้อพิพาทภาคประชาชน มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย(มจร) สมาชิกกลุ่มให้การต้อนรับ เพื่อเตรียมนำเสนอรายงานยุทธศาสตร์กลุ่มในหัวข้อ WAT Next หรือวัดยุคต่อไปที่สังคมต้องการ

คำถามคือ วัดจะตอบ Painpoint หรือจุดเจ็บปวดของของชีวิตและสังคมที่เข้ามารับบริการได้อย่างไร จึงจะทำให้ผู้ที่เดินทางมารับบริการ หรือ Users Journey สามารถเข้าถึง Touchpoint โดยการสัมผัสได้ถึงคุณค่าที่แท้จริงของวัดในความหมายของในพระพุทธศาสนาที่ถูกออกออกมาเพื่อตอบโจทย์ชีวิตและสังคมในยุคต่อไป (WAT Next)

Leave a Reply