ตากขับเคลื่อนเป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืน พร้อมเชิญชวนจัดทำถังขยะเปียก ลดโลกร้อน เ

ตากขับเคลื่อนเป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืน พร้อมเชิญชวนจัดทำถังขยะเปียก ลดโลกร้อน เพื่อสร้างสิ่งแวดล้อมที่ดีเพื่อโลกของเรา สู่เป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืน (SDGs)

วันที่ 4 พฤศจิกายน 2565 นายสมชัย กิจเจริญรุ่งโรจน์ ผู้ว่าราชการจังหวัดตาก เปิดเผยว่า จังหวัดตากได้ขับเคลื่อนเป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืน โดยเมื่อวันที่ 1 พ.ย. 65 ที่ผ่านมา อำเภอวังเจ้า โดยนายเอกสิฏฐ์ วิไลศิลป์ นายอำเภอวังเจ้า นายอนุรักษ์ นิลน้อย กำนันตำบลนาโบสถ์ และนางสุชาณัช ถ้วยอิ่ม ผู้ใหญ่บ้าน หมู่ที่ 1 บ้านลาดยาว พร้อมด้วยผู้ช่วยผู้ใหญ่บ้าน อสม. และคณะกรรมการหมู่บ้าน ร่วมจัดกิจกรรมรณรงค์ส่งเสริมให้ครัวเรือนในพื้นที่จัดทำ “ถังขยะเปียก ลดโลกร้อน” เพื่อเป็นการคัดแยกขยะ และจัดการขยะอย่างถูกวิธี ซึ่งขยะเปียกหรือขยะอินทรีย์ หากกำจัดถูกวิธีจะช่วยเพิ่มปริมาณแร่ธาตุในดินทำให้ดินมีความอุดมสมบูรณ์ เป็นปุ๋ยอินทรีย์ช่วยบำรุงดิน นอกจากนี้ ยังเป็นการช่วยบริหารกำจัดขยะมูลฝอยตั้งแต่ต้นทาง ไปจนถึงปลายทาง สามารถลดขยะ ลดการปล่อยก๊าซคาร์บอนไดออกไซต์ ลดการเกิดภาวะโลกร้อน สร้างสิ่งแวดล้อมที่ดีเพื่อโลกของเรา ไปสู่เป้าหมายพัฒนาที่ยั่งยืน (SDGs) จึงขอเชิญชวนพี่น้องประชาชนทุกคนร่วมกันจัดทำถังขยะเปียกลดโลกร้อนในทุกครัวเรือน

นายสมชัย กล่าวว่า กระทรวงมหาดไทย ให้ความสำคัญอย่างยิ่งยวดในการขับเคลื่อนเป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืนเป็นหัวใจหลัก และเน้นย้ำให้ข้าราชการกระทรวงมหาดไทยทุกคน ตระหนักถึงความสำคัญในการบรรลุเป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืนทั้ง 17 ข้อ โดยเฉพาะอย่างยิ่งการพัฒนาคุณภาพชีวิตของพี่น้องประชาชน โดยน้อมนำหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงของพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร และพระราชปณิธานของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ในการทรงสืบสาน รักษา และต่อยอด มาเป็นแนวทางเพื่อพัฒนาให้พี่น้องประชาชนให้สามารถดำรงชีวิตได้อย่างมีคุณภาพ มั่นคง และยั่งยืน ตามเจตนารมณ์ของสหประชาชาติ ซึ่งการจัดกิจกรรมรณรงค์ส่งเสริมให้ครัวเรือนจัดทำ “ถังขยะเปียก ลดโลกร้อน” ของอำเภอวังเจ้า เป็นการ Change for Good และสานต่อเจตนารมณ์ของกระทรวงมหาดไทยที่ได้ไปร่วมประกาศเจตนารมณ์ “76 จังหวัด 76 คำมั่นสัญญา เพื่อการพัฒนา เพื่อความเท่าเทียม เพื่อความยั่งยืน เพื่อคนไทยกว่า 69 ล้านคน ร่วมกับสหประชาชาติ “โลกนี้เพื่อเรา” ในพิธีลงนามประกาศเจตนารมณ์เพื่อประเทศไทยที่ยั่งยืน (Statement of Commitment to Sustainable Thailand) ที่มีนายสุทธิพงษ์ จุลเจริญ ปลัดกระทรวงมหาดไทย ผู้ว่าราชการจังหวัด 76 จังหวัด คุณกีต้า ซับบระวาล (Gita Sabharwal) ผู้ประสานงานสหประชาชาติประจำประเทศไทย เข้าร่วมในพิธี ณ ศูนย์ประชุมสหประชาชาติ กรุงเทพมหานคร เมื่อวันที่ 6 มิ.ย. 65 ที่ผ่านมา

ผู้ว่าราชการจังหวัดตาก กล่าวเพิ่มเติมว่า การจัดทำถังขยะเปียกลดโลกร้อน เป็นหนึ่งในกระบวนการการบริหารจัดการของขยะอย่างมีประสิทธิภาพ นอกจากนี้ การเสริมสร้างวัฒนธรรมการเป็นมนุษย์ 3Rs คือ ใช้น้อย (Reduce) ใช้ซ้ำ (Reuse) และนำกลับมาใช้ใหม่ (Recycle) ก็เป็นเรื่องสำคัญ เพื่อนำไปสู่การลดปริมาณขยะที่ต้องนำไปหลุมฝังกลบและลดการผลิตก๊าซเรือนกระจก ซึ่งเป็นสาเหตุของภาวะโลกร้อน สิ่งสำคัญ คือ การย่อยสลายของขยะอินทรีย์ในถังขยะเปียกให้กลายเป็นปุ๋ยที่นำไปใช้ประโยชน์ทางการเกษตรสามารถเปลี่ยนภาระให้เป็นมูลค่า และเป็นการลดรายจ่าย ควบคู่กับการเพิ่มรายได้ ซึ่งหน่วยงานภาครัฐจำเป็นจะต้องสร้างการรับรู้ให้พี่น้องประชาชนเกิดความตระหนัก ในการรักษาสมดุลของโลก ด้วยการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติ มีการใช้อย่างประหยัดและรู้คุณค่า รวมถึงให้ความสำคัญกับโมเดลธุรกิจสีเขียว หรือ BCG Model ที่จะต้องอาศัยความร่วมมือจากพี่น้องประชาชน อันจะช่วยรักษาสิ่งแวดล้อม ลดขยะเปียก ลดโลกร้อน เพื่อโลกของเรา ทั้งนี้ จังหวัดตากพร้อมที่ตอบสนองนโยบายของกระทรวงมหาดไทย ในการดำเนินงานด้านการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ เพื่อบรรลุเป้าหมายลดก๊าซเรือนกระจก และการดำเนินงานด้านการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศของประเทศตามนโยบายของรัฐบาล ซึ่งพลเอกประยุทธ์ จันโอชา นายกรัฐมนตรี ได้แถลงต่อที่ประชุม COP 26 ณ เมืองกลาสโกว์ ประเทศสกอตแลนด์ โดยกำหนดบรรลุเป้าหมายความเป็นกลางทางคาร์บอน ภายในปี พ.ศ. 2593 (ค.ศ. 2050) และ บรรลุเป้าหมายการปล่อยก๊าซเรือนกระจกสุทธิเป็นศูนย์ได้ในปี พ.ศ. 2608 (ค.ศ. 2065) ซึ่งจังหวัดตากจะขับเคลื่อนขยายผลการจัดทำถังขยะเปียก ลดโลกร้อน จาก อ.วังเจ้า ไปสู่พื้นที่อื่น ๆ จนครบทุกพื้นที่ต่อไป

Leave a Reply