ปลัดกระทรวงมหาดไทยอัญเชิญเครื่องราชสักการะและพานพุ่มไปทูลเกล้าฯ ถวาย สมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินี  เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา

วันที่ 4 มิ.ย. 65    ที่กองทัพภาคที่ 1 ถนนราชดำเนินนอก กรุงเทพมหานคร นายสุทธิพงษ์ จุลเจริญ ปลัดกระทรวงมหาดไทย อัญเชิญเครื่องราชสักการะและพานพุ่มทอง พานพุ่มเงิน ไปทูลเกล้าทูลกระหม่อมถวาย สมเด็จพระนางเจ้าสุทิดา พัชรสุธาพิมลลักษณ พระบรมราชินี เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา 3 มิถุนายน 2565 ที่บริเวณพลับพลาพิธี พระที่นั่งอัมพรสถาน พระราชวังดุสิต โดยมี ผู้แทนส่วนราชการ ห้างร้าน และประชาชนทุกหมู่เหล่า ร่วมในพิธี

โอกาสนี้ พลอากาศเอก สถิตย์พงษ์ สุขวิมล เลขาธิการพระราชวัง ได้รับพระมหากรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้เป็นผู้รับเครื่องราชสักการะ ประกอบด้วย ต้นไม้ทอง ต้นไม้เงิน พานพุ่มทอง พานพุ่มเงิน และพานกระทงดอกไม้ธูปเทียนแพ จากนายสุทธิพงษ์ จุลเจริญ ปลัดกระทรวงมหาดไทย และผู้แทนส่วนราชการ ห้างร้าน และประชาชนทุกหมู่เหล่า รวมจำนวน 40 คู่ เพื่ออัญเชิญไปถวายสมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินี เนื่องในโอกาสพระราชพิธีเฉลิมพระชนมพรรษา สมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินี 3 มิถุนายน 2565

นายสุทธิพงษ์ จุลเจริญ ปลัดกระทรวงมหาดไทย กล่าวว่า กระทรวงมหาดไทย น้อมสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณของสมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินี ที่ทรงมีต่อพสกนิกรชาวไทยทุกหมู่เหล่า ด้วยพระราชปณิธานที่มุ่งมั่นในการสนองพระราชปณิธานของสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง ดังใจความตอนหนึ่งของพระราชดำรัส โอกาสเสด็จฯ ทรงเปิดงานวันสตรีไทย เมื่อวันที่ 1 สิงหาคม 2562 ณ ศูนย์แสดงสินค้าและการประชุม อิมแพ็ค เมืองทองธานี จังหวัดนนทบุรี ความว่า “…ข้าพเจ้ามีความตั้งมั่นที่จะสนองพระเดชพระคุณ พระมหากรุณาธิคุณ ในการสืบสาน รักษา และต่อยอด พระราชปณิธานแห่งสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง เหมือนดังที่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ทรงตั้งพระราชปณิธานที่จะสืบสาน รักษา และต่อยอด และแผ่ขยายพระบารมีแห่งสมเด็จพระบรมชนกนาถ และสมเด็จพระบรมราชชนนี…” ด้วยการทรงปฏิบัติพระราชกรณียกิจเป็นอเนกประการ ปฏิบัติงานถวายแด่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ด้วยพระวิริยอุตสาหะ และความจงรักภักดี ทั้งงานในโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริหลากหลายสาขาของสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง อาทิ การส่งเสริมการใช้ผ้าไทย การอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติป่าไม้ และสิ่งแวดล้อม เป็นอาทิ และแม้ในยามที่ประเทศไทยกำลังประสบสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคโควิด-19 สมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินี ได้พระราชทานหน้ากากผ้า รวมถึงเวชภัณฑ์ต่าง ๆ เพื่อใช้ในการรักษาพยาบาลผู้ป่วย และใช้ในการป้องกันตนเองจากการแพร่ระบาดของโรค ซึ่งพระราชกรณียกิจต่าง ๆ เหล่านี้ ล้วนนำมาซึ่งความปลื้มปีติ ความตื้นตัน และขวัญกำลังใจอันสูงยิ่งของพวกเราคนไทยทุกคน

     “เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา สมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินี 3 มิถุนายน 2565 ข้าราชการ พนักงาน เจ้าหน้าที่ และภาคีเครือข่ายของกระทรวงมหาดไทย รวมถึงสมาคมแม่บ้านมหาดไทย ขอพระราชทานพระราชานุญาต ถวายพระพรชัยมงคล ขออานุภาพแห่งคุณพระศรีรัตนตรัยและสิ่งศักดิ์สิทธิ์ในสากล ตลอดจนพระเทวานุภาพแห่งพระสยามเทวาธิราช และพระบรมเดชานุภาพแห่งสมเด็จพระบูรพมหากษัตริยาธิราชเจ้าทุกพระองค์ ได้โปรดอภิบาลประทานชัยมงคลให้ สมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินี เจริญด้วยจตุรพิธพรชัย ทรงพระเกษมสำราญ มีพระชนมายุยิ่งยืนนาน พระเกียรติคุณแผ่ไพศาลทั่วทิศานุทิศ สถิตเป็นมิ่งขวัญร่มเกล้าของปวงพสกนิกรชาวไทยตลอดกาลนิรันดร์” นายสุทธิพงษ์ฯ กล่าวเน้นย้ำ

Leave a Reply