“พระสังฆราช” ร่วมประชุม “กรรมการเถรสมาคมธรรมยุต” ย้ำ “ยศศักดิ์ -ตำแหน่ง” มีไว้ทำงาน มิใช่มีไว้อวด!!

วันอังคาร ที่ ๑๑ กรกฎาคม ๒๕๖๖ สมเด็จพระอริยวงศาคตญาณ สมเด็จพระสังฆราช สกลมหาสังฆปริณายก เจ้าคณะใหญ่คณะธรรมยุต เสด็จไปวัดอาวุธวิกสิตาราม เขตบางพลัด กรุงเทพมหานคร ทรงเปิดการประชุมกรรมการเถรสมาคมธรรมยุต

การประชุมเถรสมาคมธรรมยุตเป็นการประชุมพระสังฆาธิการที่ดำรงสมณศักดิ์พระราชาคณะชั้นราชขึ้นไปในสังกัดคณะสงฆ์ธรรมยุต จัดขึ้นเป็นประจำทุกปีเพื่อทบทวนและกำหนดเป้าหมายการดำเนินงาน ตลอดจนติดตามและเน้นย้ำการประพฤติปฏิบัติของวัดในปกครองให้อยู่ในพระธรรมวินัยและจารีตประเพณีของคณะธรรมยุต  โอกาสนี้ เจ้าพระคุณ สมเด็จพระสังฆราช โปรดประทานพระโอวาท ความตอนหนึ่งว่า

“ขออนุโมทนาสาธุการที่ทุกท่านได้มาพร้อมเพรียงกัน ด้วยสามัคคีธรรม และอปริหานิยธรรม ในการประชุมกรรมการเถรสมาคมธรรมยุต ในวันนี้  การรับภารธุระ บริหารกิจการพระพุทธศาสนา พระสังฆาธิการทุกรูปต้องครอง ‘อิทธิบาท’ อย่างครบถ้วนและได้ดุลยภาพทั้ง ๔ ประการ ท่านทั้งหลายจำเป็นต้องมีธรรมสำคัญประการต้น ได้แก่ ‘ฉันทะ’ คือความต้องการจะทำให้ดีหรือความต้องการที่จะทำให้กิจการทั้งหลายดีงามสมบูรณ์ ปราศจากข้อบกพร่องก่อน

ท่านในที่นี้ส่วนใหญ่ล้วนมีสมณศักดิ์ และมีตำแหน่งปกครอง ซึ่งเป็นของที่โลกสมมติแต่งตั้งยกย่องไว้ ขอให้ท่านตระหนักว่าวัตถุประสงค์ที่แท้ของยศศักดิ์และตำแหน่งเหล่านั้น ท่านได้รับถวายหรือมอบหมายไว้ก็เพื่อความสะดวกสำหรับการทำงาน ไม่ใช่ให้มีไว้เพื่อความเป็นคนใหญ่โตโอ่อ่า ดังนั้น จึงขอให้ท่านมีอิทธิบาท ให้สมกับยศศักดิ์และตำแหน่ง เพื่อที่จะสนองงานพระศาสนาอย่างเต็มความสามารถ พร้อมจะพัฒนาตนและคณะสงฆ์ให้งอกงามไพบูลย์ เพื่อประโยชน์สุขส่วนรวมจักได้สำเร็จสมปณิธานทุกประการ

 ขอถวายกำลังใจให้ทุกท่าน สามารถดลบันดาลความเจริญวัฒนามาสู่พระบวรพุทธศาสนา ขออานุภาพของความกตัญญูกตเวทีที่ท่านมีต่อบูรพาจารย์ของเราทั้งหลาย เป็นพื้นที่หยัดยืนอันมั่นคง ให้ทุกท่านสามารถอบรมสั่งสมคุณธรรมอื่นๆ ให้ทวีคูณขึ้นในตน ส่งผลเป็นความรุ่งเรืองไพบูลย์มาสู่คณะสงฆ์ธรรมยุตสืบไป

ได้เวลาอันสมควรแล้ว ผมขอเปิดการประชุมกรรมการเถรสมาคมธรรมยุต ณ บัดนี้ ขออำนวยพรให้การประชุมบรรลุวัตถุประสงค์ที่ตั้งไว้ทุกประการ และขอทุกท่านจงเจริญงอกงามในธรรม ของสมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้ายิ่งๆ ขึ้นไป เทอญ.”

จากนั้น มีพระบัญชาโปรดให้เจ้าประคุณ สมเด็จพระมหาวีรวงศ์ เลขาธิการคณะธรรมยุต และสมเด็จพระพุทธพจนวชิรมุนี รองประธานกรรมการคณะธรรมยุต ดำเนินการประชุมตามระเบียบวาระต่อไป

Leave a Reply