‘เจ้าคณะภาค 6″ ติดตามงานคณะสงฆ์ หนุนวัด ให้เป็นศูนย์กลางการพัฒนาของชุมชน หวังให้ “พระแข็งแรง วัดมั่นคง ชุมชนเป็นสุข”

วันที่ 12  กรกฎาคม 2566 วานนี้   ณ หอประชุมนวมินทราชูทิศโกศัยนคร มจร วิทยาเขตแพร่ จังหวัดแพร่ พระเทพเวที (พล อาภากโร ป.ธ.9) เจ้าคณะภาค 6 เป็นประธานเปิดการประชุมพระสังฆาธิการระดับวัด จังหวัดแพร่  ประกอบด้วย เจ้าอาวาส รองเจ้าอาวาส ผู้ช่วยเจ้าอาวาส เจ้าสำนักสงฆ์ ประธานที่พักสงฆ์และผู้ที่เกี่ยวข้อง พระเทพเวที ได้กล่าวเปิดและบรรยายถึงนโยบายของคณะสงฆ์ภาค 6 กับการปฏิรูปกิจการพระพุทธศาสนา  6+1

พระเทพเวที กล่าวว่า ขอชื่นชมและอนุโมทนาคณะสงฆ์ที่ดูแลเอาใจใส่ขับเคลื่อนงานในกิจการพระพุทธศาสนาทั้ง 6+1 ตามแผนปฏิรูปกิจการพระพุทธศาสนา ท่านชี้ให้เห็นว่า งานในอำนาจและหน้าที่ของพระสังฆาธิการเป็นความสำคัญอย่างยิ่งโดยเฉพาะงานตามกฏหมายสงฆ์และกฎหมายที่เกี่ยวข้อง ปัจจุบันงานคณะสงฆ์มีหน่วยงานภาคีเครือข่ายทุกภาคส่วน เช่นวันนี้มีหน่วยงานภาครัฐโดยท่านรองผู้ว่าราชการจังหวัด ผู้แทนของผู้ว่าราชการจังหวัดก็ได้มากล่าวนโยบายเกี่ยวกับการให้การอุปถัมภ์กิจการงานพระพุทธศาสนา  ผู้อำนวยการพุทธศาสนาจังหวัด วัฒนธรรมจังหวัด ได้เข้ามาสนับสนุนงานตามบทบาทและหน้าที่ของแต่ละส่วนงาน

นอกจากนี้ ในการขับเคลื่อนงานด้านศาสนศึกษาของคณะสงฆ์ (จศป.) เป็นเรื่องที่ต้องใส่ใจและดำเนินการอย่างใกล้ชิดเพราะเป็นการให้การศึกษาแก่ศาสนบุคคลผู้เป็นศาสนทายาท รวมถึงการกำหนดทิศทางและแนวทางการบริหารงานกิจการคณะสงฆ์ 6+1 โดยมีการนำมาเป็นประเด็นในการเสวนานำเวทีโดยเจ้าคณะจังหวัด รองเจ้าคณะและประธานคณะกรรมการฝ่ายต่าง ๆ ของคณะสงฆ์ในจังหวัด

วันนี้ ได้มอบป้ายให้แก่วัดที่เข้าร่วมโครงการเป็น “ศูนย์ประสานงานสุขภาวะวิถี” 4 วัด ดังนี้ (1) ศูนย์ประสานงานสุขภาวะวิถีพุทธวัดวุฒิมงคล(วัดร้องแหย่ง) อ.สูงเม่น และร.ร. ร้องแหย่งวิทยาคม(ปส.) อำเภอสูงเม่น พื้นที่แกนนำ (2) วัดหนองบัว อ.สอง พื้นที่ขยาย (3) วัดต้นใคร้ อ.เมือง พื้นที่ขยาย (4)วัดพระธาตุดอนแก้ว อ.สูงเม่น พื้นที่ขยายที่เข้าร่วมโครงการเป็น “ศูนย์ประสานสุขภาวะวิถีพุทธ” ภายใต้โครงการพัฒนากลไกศูนย์ประสานงานสุขภาวะวิถีพุทธในการขับเคลื่อนธรรมนูญสุขภาพพระสงฆ์แห่งชาติเพื่อเสริมสร้างสุขภาวะองค์กรสงฆ์และชุมชน สนับสนุนโดย สำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (สสส.)

ในฐานะเจ้าคณะผู้ปกครอง หวังให้คณะสงฆ์ในภาคได้ช่วยขับเคลื่อนงานตามแนวทางเคลื่อนธรรมนูญสงฆ์ฯ ที่มหาเถรสมาคมได้รับทราบ วัดจะเป็นศูนย์กลางการพัฒนาของชุมชน เพราะเป้าหมายการขับเคลื่อนธรรมนูญสงฆ์ หวังให้ “พระแข็งแรง วัดมั่นคง ชุมชนเป็นสุข” ด้วยบทบาทพระสงฆ์และวัดในการสร้างเสริมสุขภาวะ ช่วยขับเคลื่อนสร้างเสริมสุขภาวะองค์กรสงฆ์และชุมชน โดยบูรณาการทรัพยากรในพื้นที่เชื่อมต่อความร่วมมือและทรัพยากรจากภาคส่วนต่างๆในพื้นที่ เช่น กองทุนสุขภาพตำบล, กองทุน LTC Long Term Care, กองทุนพัฒนาคุณภาพชีวิต เป็นต้น การดำเนินการดังกล่าวนี้เป็นการช่วนสนองงานคณะสงฆ์ เป็นการบูรณาการกับงานกิจการพระพุทธศาสนาอื่นๆ เช่น ธรรมนูญสุขภาพพระสงฆ์แห่งชาติ ฉบับที่ 2 พ.ศ. 2566 , โครงการวัด ประชา รัฐ  สร้างสุข และหมู่บ้านรักษาศีล 5  เป็นต้น

Leave a Reply