กรมการศาสนาุมุ่งตั้งศูนย์วิจัยและสื่อสารด้านศาสนา อยู่ร่วมกันในสังคมพหุวัฒนธรรม”

เมื่อวันอังคารที่ 14 กันยายน 2564 ที่ผ่านมา นายเกรียงศักดิ์ บุญประสิทธิ์ อธิบดีกรมการศาสนา เป็นประธานการประชุมหารือการตั้งศูนย์วิจัยและสื่อสารด้านศาสนาเพื่อการอยู่ร่วมกันในสังคมพหุวัฒนธรรม โดยมีผู้เข้าร่วมการประชุม 5 ศาสนา ได้แก่ศาสนาพุทธ ศาสนาอิสลาม ศาสนาคริสต์ ศาสนาพราหมณ์-ฮินดู และศาสนาซิกข์ ตามการนำเสนอของศาสตราจารย์ ดร.กนก วงษ์ตระหงว่าน สมาชิกสภาผู้แทนราษฎร บัญชีรายชื่อพรรคประชาธิปัตย์ เพราะเห็นว่ากรมการศาสนาได้ดำเนินงานด้านศาสนิกสัมพันธ์มาอย่างต่อเนื่อง

ที่ประชุมได้เห็นชอบตั้งชุดคณะทำงานศูนย์วิจัยและสื่อสารด้านศาสนาเพื่อการอยู่ร่วมกันในสังคมพหุวัฒนธรรม โดยมีอธิบดีกรมการศาสนาเป็นหัวหน้าคณะทำงานฯ ในส่วนของศาสนาคริสต์นิกายโรมันคาทอลิก บาทหลวงเสนอ ดำเนินสดวก เลขาธิการคณะกรรมการคาทอลิกเพื่อศาสนสัมพันธ์และคริสตศาสนจักรสัมพันธ์ และนางสาววรินทร เหมะ เลขานุการ เข้าร่วมประชุมหารือ (ขอขอบคุณข้อมูลและภาพจากเฟซบุ๊ก Varintorn Hema ของนางสาววรินทร)

พร้อมกันนี้ขอเชิญร่วมการสัมมนาเรื่อง “พัฒนาทักษะและการจัดการเรียนการสอนพระพุทธศาสนาตามแนววิถีใหม่ี” วันที่ 20 กันยายนนี้่ เนื่องในโอกาส 134ปีสถาปนามหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย โดยจะได้พบกับพระมหาไพรวัลย์ วรวัณโณ พส.ผู้โด่งดังทางด้านการไลฟ์สด และงานวันสันติภาพสากลออนไลน์ วันที่ 21 กันยายนนี้่ พ.ศ.2564 จัดโดยหลักสูตรสันติศึกษา มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย โดยจะได้พบกับนายอิทธิพล คุณปลื้ม รัฐมนตรีว่าการกระทรวงวัฒนธรรม พระเมธีวชิโรดม หรือพระว.วชิรเมธี พระปัญญาวชิรโมลี เจ้าอาวาสวัดป่าศรีแสงธรรม จังหวัดอุบลราชธานี ฉายา “พระเสียดายแดด”

Leave a Reply