ในหลวงโปรดเกล้า ฯ พระราชทานถวายภัตตาหารแด่ “ผู้รักษาการแทนเจ้าอาวาสวัดพิชัยญาติ”

        วันที่ 15 ก.ย. 64  วานนี้พระบาทสมเด็จพระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว   ทรงมีพระราชศรัทธาในพระบวรพุทธศาสนา ทรงพระกรุณาโปรดเกล้า ฯ ให้ พลอากาศตรี สุพิชัย สุนทรปุระ เป็นผู้เชิญสำรับภัตตาหาร และไทยธรรมมาถวายแด่  พระราชรัตนมุนี ผู้รักษาการแทนเจ้าอาวาสวัดพิชยญาติการาม วรวิหาร  ณ พระอุโบสถ วัดพิชยญาติการาม วรวิหาร แขวงสมเด็จเจ้าพระยา เขตคลองสาน กรุงเทพมหานคร

       ซึ่งก่อนหน้านี้เมื่อวันที่  20 สิงหาคม 2564  ที่ประชุมกรรมการมหาเถรสมาคม มีมติรับรองการแต่งตั้งเจ้าอาวาสพระอารามหลวง จำนวน 5 รูป คือ  1.พระธรรมโพธิมงคล (สมควร ปิยสีโล) เจ้าอาวาสวัดนิมานรดี ให้ดำรงตำแหน่ง เจ้าอาวาสวัดสระเกศ ราชวรมหาวิหาร  2.พระเทพปริสิทธิคุณ (ประจวบ ขนฺติธโร) ผู้ช่วยเจ้าอาวาสวัดระฆังโฆสิตาราม ให้ดำรงตำแหน่ง เจ้าอาวาสวัดระฆังโฆษิตาราม 3.พระเทพวิสุทธิดิลก (ละเอียด กิตฺติสุขุโม) รักษาการแทนเจ้าอาวาสวัดสามพระยาม ให้ดำรงตำแหน่ง เจ้าอาวาสวัดสามพระยาวรวิหาร 4.พระราชปัญญาสุธี (อุทัย ฌาโณทโย) รักษาการแทนเจ้าอาวาสวัดสร้อยทอง ให้ดำรงตำแหน่ง เจ้าอาวาสวัดสร้อยทอง และ 5.พระราชพิพัฒนโกศล (ประสิทธิ์ ปริยตฺติธารี) เจ้าอาวาสวัดเศวตฉัตร ให้ดำรงตำแหน่ง เจ้าอาวาสวัดพิชยญาติการาม

        เป็นที่น่าสังเกตว่าจนกระทั้งบัดนี้รายชื่อดังกล่าว ซึ่งมี พระราชพิพัฒนโกศล เจ้าอาวาสวัดเศวตฉัตร จะมาดำรงตำแหน่งเจ้าอาวาสวัดพิชยญาติการาม  พระบาทสมเด็จพระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัวยังไม่ทรงพระกรุณาโปรดเกล้า ฯ ลงมาแต่ประการใด

Leave a Reply