ม.ศิลปากรถวายรางวัลแก่เจ้าอาวาสวัดไร่ขิง วิจัยเป็นพระสังฆาธิการใช้เทคนิคทันสมัยสอนศีล5

วันที่ 12 ตุลาคมม 2562 มหาวิทยาลัยศิลปากร ถวายรางวัลแด่พระเทพศาสนาภิบาล รองเจ้าคณะจังหวัดนครปฐม เจ้าอาวาสวัดไร่ขิง พระอารามหลวง ผู้อำนวยการวิทยาลัยสงฆ์พุทธปัญญาศรีทวารวดี มจร. ในฐานะผู้ทำคุณประโยชน์และผู้มีอุปการคุณแก่มหาวิทยาลัยศิลปากร

จากงานวิจัยเรื่อง”บทบาทพระสังฆาธิการด้านการสนับสนุนการจัดการศึกษาของพระเทพศาสนาภิบาล (แย้ม กิตฺติธโร)” ของนายทวิณา ไชยยงยศ จากมหาวิทยาลัยศิลปากร พบว่า พระเทพศาสนาภิบาล (แย้ม กิตฺตินฺธโร) มีการวางระเบียบการปกครองชัดเจนในการปฏิบัติของพระสงฆ์ สามเณร เจ้าหน้าที่วัด อยู่ร่วมกันอย่างสามัคคีและมีความสุข ให้ความสำคัญในการเผยแผ่ศาสนธรรม เป็นกำลังสำคัญในการขับเคลื่อนโครงการหมู่บ้านรักษาศีล 5 ตรวจเยี่ยมโครงการทั่วประเทศอย่างไม่ย่อท้อ

ใช้เทคนิควิชาการที่ทันสมัยเพื่อให้ประชาชนเข้าใจถึงศีล 5 ได้ง่าย โดยมีสื่อกลางหลายรูปแบบ เช่น บทเพลง, ศิลปิน, วารสาร และรายการโทรทัศน์ เป็นต้น ส่งเสริมการสอนจริยธรรมในโรงเรียนและการสอบธรรมศึกษาของนักเรียน

ส่วนของพระสงฆ์ ให้การสนับสนุนทั้งแผนกนักธรรมและบาลี ให้การอนุเคราะห์ การจัดอบรมบาลีก่อนสอบสนามหลวงในเขตปกครองคณะสงฆ์ภาค 14 ทุกปี ให้ขวัญกำลังใจกับพระภิกษุ สามเณร ประชาชนทั่วไป ที่สำเร็จการศึกษาอย่างต่อเนื่อง

ให้ความร่วมมือกับหน่วยงานทางการศึกษา ชุมชน สนับสนุนทุนการศึกษาแก่ผู้ขาดแคลน สร้างอาคารเรียน ศูนย์กิจกรรม แนะนำแนวทางการจัดการศึกษาให้กับสถานศึกษา สร้างแหล่งเรียนรู้ในวัด บูรณปฏิสังขรณ์สิ่งก่อสร้างในวัด ปรับปรุงภูมิทัศน์ให้สวยงาม เป็นศูนย์รวมของทุกชาติ ทุกเพศ ทุกวัย ทุกศาสนา และจัดให้มีสิ่งอำนวยความสะดวกของประชาชน เช่น องค์การขนส่งมวลชนกรุงเทพ สาย 84, 556, โรงพยาบาล, ศูนย์ปฏิบัติธรรม ให้ความช่วยเหลือกับผู้เดือดร้อน ทั้งทางภัยธรรมชาติ หรืออุบัติเหตุจากความไม่สงบ ไม่ว่าจะเป็นทั้งในประเทศหรือต่างประเทศ ทำนุบำรุงสิ่งแวดล้อมของชุมชนและแก้ปัญหามลพิษ และส่งเสริมรายได้ของคนในชุมชน

จากคุณูปการดังกล่าว ทางมหาวิทยาลัยศิลปากร จึงได้ถวายรางวัลในฐานะผู้สร้างคุณประโยชน์แก่ทางมหาวิทยาลัย

Leave a Reply