สมเด็จพระสังฆราช ประทานคติธรรม เนื่องในวันมาฆบูชา

วันที่ 6 กุมภาพันธ์ พ.ศ.2563 สมเด็จพระอริยวงศาคตญาณ สมเด็จพระสังฆราช สกลมหาสังฆปริณายก ประธานคติธรรม เนื่องในวันมาฆบูชา 8 กุมภาพันธ์ พ.ศ.2563 ความว่า

Leave a Reply