“สมเด็จพระสังฆราช” แต่งตั้งผู้ช่วยเลขานุการสมเด็จพระสังฆราช 3  รูป

เมื่อวันที่ 22  มกราคม 2566  สมเด็จพระอริยวงศาคตญาณ สมเด็จพระสังฆราช สกลมหาสังฆปริณายก โปรดมีพระบัญชา แต่งตั้งผู้ช่วยเลขานุการสมเด็จพระสังฆราช และโปรดให้ สมเด็จพระมหาวีรวงศ์ เลขานุการสมเด็จพระสังฆราช เชิญพระบัญชามามอบแก่ผู้ที่ได้รับการแต่งตั้ง ประกอบด้วย 1. พระเทพวัชรเมธี (สมคิด จินฺตามโย)  2. พระมหาคณิศร (อภิญฺญา อภิญฺโญ) และ 3.พระปริยัติวชิรกวี (ไมตรี ปุญฺญามรินฺโท)

อนึ่ง พระเทพวัชรเมธี ปัจจุบันดำรงตำแหน่งอธิการบดีมหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย ทั้งนี้ การแต่งตั้งผู้ช่วยเลขานุการสมเด็จพระสังฆราช ได้ทรงพิจารณาแต่งตั้งพระภิกษุผู้มีคุณวุฒิและวัยวุฒิเหมาะสมในการช่วยปฏิบัติหน้าที่สนองพระดำริ และปฏิบัติหน้าที่ในด้านต่าง ๆ ตามที่เลขานุการสมเด็จพระสังฆราชมอบหมาย

ที่มา: เพจสำนักงานเลขานุการสมเด็จพระสังฆราช

Leave a Reply