“สำนักงานพุทธฯ” คลอดหลักเกณฑ์เบิกงบกลางสำหรับ..เจ้าหน้าที่ ศป.จำนวน 3,320 อัตรา

วันที่ 4 ต.ค. 66  นายอินทพร จั่นเอี่ยม รองผู้อำนวยการ รักษาราชการแทนผู้อำนวยสำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติ ได้ลงนามประกาศสำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติ เรื่อง การควบคุมการเบิกจ่ายงบกลาง รายการเงินสำรองจ่ายเพื่อกรณีฉุกเฉินหรือจำเป็นประเภทเงินอุดหนุนสมทบค่าตอบแทนรายเดือนแก่เจ้าหน้าที่การศึกษาพระปริยัติธรรม (จศป.) แผนกสามัญศึกษา ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566

เพื่อให้การเบิกจ่ายเงินงบประมาณ งบกลาง รายการเงินสำรองจ่ายเพื่อกรณีฉุกเฉินหรือจำเป็นเงินอุดหนุนสมทบค่าตอบแทนรายเดือนแก่เจ้าหน้าที่การศึกษาพระปริยัติธรรม (จศป.) แผนกสามัญศึกษา ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 เป็นไปตามมติคณะรัฐมนตรี เมื่อวันที่ 26 กันยายน 2566 และหนังสือสำนักงบประมาณ ด่วนที่สุดลงวันที่ 26 กันยายน 2556 ผู้อำนวยการสำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติ จึงออกประกาศ ดังนี้

Leave a Reply