ประธานคปพ.ถวายความรู้แนวปฏิรูปพุทธแก่พระสังฆาธิการทั่วประเทศรุ่นที่ ๔๔

วันจันทร์ที่ ๒๔ มิถุนายน ๒๕๖๒ เวลา ๐๙.๐๐ – ๑๑.๐๐ น. พระราชวรเมธี, รศ.ดร. รองอธิการบดีฝ่ายบริหารมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย(มจร) ประธาน คณะกรรมการประสานงานแผนยุทธศาสตร์การปฏิรูปกิจการพระพุทธศาสนา (คปพ.) วัดประยุรวงศาวาสวรวิหาร บรรยายพิเศษเรื่อง “แนวทางการปฏิรูปกิจการพระพุทธศาสนา” โครงการถวายความรู้พระสังฆาธิการทั่วประเทศ ระดับเจ้าอาวาส รุ่นที่ ๔๔ จำนวน ๖๐ รูป ระหว่างวันที่ ๑๘ – ๒๗ มิถุนายน ๒๕๖๒ ที่สถาบันพระสังฆาธิการ ต.ดอนทราย อ.ปากท่อ จ.ราชบุรี โดยสำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติ มอบหมายให้สถาบันพระสังฆาธิการ ซึ่งมีนายพิศาล แช่มโสภา ผอ.สถาบันฯ เป็นผู้อำนวยการจัดอบรมและประสานศรัทธาอาราธนานิมนต์

Leave a Reply