“วุฒิสภา” ถวายเกียรติบัตรแด่พระไพศาลประชาทร วิ. (พระอาจารย์พบโชค) พระผู้เป็นต้นแบบด้านช่วยเหลือประชาชน

วันที่ 16 ส.ค.2566 เวลา 16.30 น. ณ วัดห้วยปลากั้ง ตำบลริมกก อำเภอเมืองเชียงราย จังหวัดเชียงราย พลเอก สิงห์ศึก สิงห์ไพร รองประธานวุฒิสภา คนที่หนึ่ง ประธานกรรมการอำนวยการโครงการสมาชิกวุฒิสภาพบประชาชน พร้อมคณะสมาชิกวุฒิสภา ผู้ตรวจราชการกระทรวงมหาดไทย ร่วมถวายเกียรติบัตร แด่ พระไพศาลประชาทร วิ. (พระอาจารย์พบโชค ติสฺสวํโส) เจ้าอาวาสวัดห้วยปลากั้ง พระที่เป็นผู้นำต้นแบบที่มีความเมตตาสูงยิ่ง ให้ความช่วยเหลือแก่ชาวบ้าน และผู้คนที่กำลังมีความทุกข์ ด้วยหลักศรัทธาในพระพุทธศาสนา และการพัฒนาวัดจนเป็นศูนย์กลางการท่องเที่ยว การช่วยเหลือชุมชน การสร้างโรงพยาบาลช่วยเหลือผู้ป่วยที่ยากไร้ เป็นการพัฒนาชุมชนและสังคมให้พ้นจากความทุกข์ ผลงานเป็นที่ประจักษ์

พลเอก สิงห์ศึก สิงห์ไพร รองประธานวุฒิสภา คนที่หนึ่ง กล่าวว่า พระไพศาลประชาทร วิ. หรือพระอาจารย์พบโชค ท่านเป็นพระอาจารย์ที่เป็นพระนักพัฒนาในด้านต่าง ๆ ไม่ว่าจะเป็นด้านการศึกษาที่ให้เด็กเยาวชนที่ด้อยโอกาสได้มีการศึกษา รวมถึงการสร้างโรงพยาบาลให้กับพี่น้องประชาชนเพื่อลดความเหลื่อมล้ำ และการพัฒนาในด้านการส่งเสริมพระพุทธศาสนา ซึ่งคณะกรรมการสมาชิกวุฒิสภาพบประชาชนได้เล็งเห็นว่าท่านเป็นบุคคลที่เป็นแบบอย่างที่ดี ซึ่งสมควรที่จะได้รับเกียรติติบัตร ที่ได้รับการส่งเสริมยกย่องแสดงความยินดี และเพื่อเป็นกำลังใจให้ได้ท่านได้พัฒนาสังคม และการพัฒนาที่เป็นประโยชน์ต่อส่วนรวมและประเทศชาติอย่างยั่งยืนต่อไป

ที่มา : กรมประชาสัมพันธ์

Leave a Reply