มติ มส.ทำบัตรประชาชนสำหรับ “พระมหา” ใช้คำนำหน้าได้!! ด้าน “กรมปกครอง” ระบุ ให้นำประกาศนียบัตรมาแสดงด้วย

วันที่ 21 ธันวาคม 2566 วันนี้ในกลุ่มไลน์ชาวพุทธและเพจชาวพุทธได้มีแชร์มติมหาเถรสมาคมที่ 422/2552 ว่าด้วยเรื่อง “การใช้คำนำหน้านามของพระภิกษุสามเณร” เมื่อไป “บัตรประชาชน”  ความว่าเพื่อเป็นการอุปถัมภ์พระพุทธศาสนา และเป็นการยกย่องสรรเสริญพระภิกษุสามเณร ผู้มีความมานะ อดทน   มุ่งมานะในการศึกษาพระปริยัติธรรม แผนกบาลี ซึ่งถือว่าเป็นการรักษาพระพุทธพจน์และพระพุทธศาสนาอีกประการหนึ่ง จึงมีมติให้นำเรื่องนี้เสนอสำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติ เพื่อนำเสนอมหาเถรสมาคมได้มีมติเพิ่มเติม แล้วให้สำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติมีหนังสือแจ้งอธิบดีกรมการปกครองถือปฏิบัติและแจ้งให้หน่วยงานในสังกัดทราบทั่วประเทศ  สำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติเห็นควรนำเสนอมหาเถรสมาคมเพื่อโปรดพิจารณา ที่ประชุมพิจารณาแล้วลงมติว่า เรื่องนี้ ได้เคยปฏิบัติมาแล้ว โดยใช้คำว่า   “พระมหา” นำหน้านามได้

ในขณะที่ “กรมการปกครอง”  กระทรวงมหาดไทย ได้มีหนังสือถึงผู้ว่าราชการจังหวัดทุกจังหวัด และปลัดกรุงเทพมหานคร ลงวันที่ 3 พฤศจิกายน 2552 ความว่า ตามที่กำหนดแนวทางปฎิบัติเกี่ยวกับคำนำหน้านามของพระภิกษุ สามเณรในทะเบียนบ้านของวัด ทั้งในกรณีที่ได้รับพระราชทานสมณศักดิ์ และกรณีไม่เคยได้รับพระราชทานสมณศักดิ์ มาให้ทราบแล้วนั้น

กรมการปกครองของเรียนว่า ในการประชุมมหาเถรสมาคม ครั้งที่ 18/2552 เมื่อวันที่ 21 สิงหาคม 2552 พิจารณาเห็นว่าเพื่อเป็นการอุปถัมภ์พระพุทธศาสนา และเป็นการยกย่องสรรเสริญพระภิกษุสามเณร ผู้มีความมานะ อดทน   มุ่งมานะในการศึกษาพระปริยัติธรรม แผนกบาลี ซึ่งถือว่าเป็นการรักษาพระพุทธพจน์และพระพุทธศาสนาอีกประการหนึ่ง จึงมีมติที่ 422/2552 ให้ใช้คำว่า “พระมหา” เป็นคำนำหน้าชื่อพระภิกษุที่สอบได้เปรียญธรรม 3 ประโยคขึ้นไปได้ ดังนั้น หากพระภิกษุที่สอบได้เปรียญธรรม 3 ประโยคขึ้นไป นำหลักฐานเอกสารประกาศนียบัตรสอบได้เปรียญธรรมมาแสดง เพื่อขอเปลี่ยนคำนำหน้านามในทะเบียนบ้านของวัด และนายทะเบียนตรวจสอบแล้วเห็นว่าถูกต้อง ให้แก้ไขใช้คำกว่า “พระมหา” เป็นคำนำหน้านาม โดยระบุคำว่า “พระมหา” แล้วตามด้วย ชื่อตัว สกุล ของพระภิกษุ

 

Leave a Reply