สมาคมศิษย์เก่า มจร ชวนร่วมกิจกรรม “วิ่งรับบุญ ระดมทุนการศึกษา”

วันที่ 1 กรกฏาคม 2566  สมาคมศิษย์เก่ามหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย (มจร) ได้จัดกิจกรรม “MCU CHARITY RUN 2023 วิ่งรับบุญ ระดมทุนการศึกษา” ขึ้น ในวันที่ 16 กรกฏาคม 2566 ณ มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย และวัดมหาจุฬาลงกรณราชูทิศ ตำบลลำไทร อำเภอวังน้อย จังหวัดพระนครศรีอยุธยา พร้อมจัดแถลงข่าวในวันพุธที่ 5 ที่จะถึงนี้ ถึงวัตถุประสงค์และภาพของการจัดกิจกรรมดังกล่าว  รศ.ดร. ธัชชนันท์ อิศรเดช  นายกสมาคมศิษย์เก่า มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย (มจร) เปิดเผยว่า  มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย ได้รับพระมหากรุณาธิคุณจากพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว ทรงสถาปนาขึ้นมากว่า 135 ปี เป็นสถาบันการศึกษาที่เก่าแก่แห่งหนึ่งของประเทศไทย ที่ได้ผลิตบัณฑิตออกไปสนองงานประเทศชาติ พระพุทธศาสนาและสถาบันพระมหากษัตริย์อย่างยาวนาน ต่อเนื่องและยั่งยืนในบทบาทและหน้าที่ของตนเองตลอดมา โดยมีพัฒนาการที่เป็นความเจริญรุ่งเรืองมาตามลำดับ ปัจจุบันได้เปิดสอนทุกระดับในพื้นที่กว่า 40 จังหวัด มีนิสิตเฉพาะระดับปริญญามากกว่า 25,000 รูปหรือคน โดยในขณะที่ศึกษาเล่าเรียนอยู่ก็ได้ทำหน้าที่บริการแก่สังคมในหลากหลายรูปแบบ นำมาซึ่งความภาคภูมิใจให้แก่พวกเราชาว มจร เป็นอย่างยิ่ง ต่อมาศิษย์เก่ามหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย ได้ดำเนินการจัดตั้งสมาคมศิษย์เก่า มจร ขึ้นตั้งแต่ปี พ.ศ. 2512  โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อเป็นศูนย์ประสานงานระหว่างศิษย์เก่ากับมหาวิทยาลัย ธำรงและส่งเสริมมหาวิทยาลัย เผยแผ่และร่วมกิจกรรมของมหาวิทยาลัย เป็นต้น

“สมาคมศิษย์เก่ามหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย ได้เล็งเห็นความสำคัญของสุขภาพ การออกกำลังกายของบุคลากรในสถานศึกษา รวมทั้งนิสิตนักศึกษาและประชาชนในบริเวณใกล้เคียง ให้ตระหนักถึงการมีสุขพลานามัยที่สมบูรณ์ แข็งแรง หันมาใส่ใจดูแลสุขภาพของตนเอง โดยเน้นการ “สร้าง” มากกว่าการ “ซ่อม” สุขภาพ จึงกำหนดจัดโครงการวิ่งมินิมาราธอน “วิ่งรับบุญ ระดมทุนการศึกษา” เพื่อนำรายได้ที่เหลือจากการหักค่าใช้จ่ายเป็นทุนการศึกษาแก่พระภิกษุสามเณรที่กำลังศึกษาในมหาวิทยาลัยสงฆ์ และเพื่อนำไปบริหารกิจกรรมสมาคมในการทำกิจกรรมสาธารณะสงเคราะห์ศิษย์เก่าและศิษย์ปัจจุบัน อีกทั้ง เพื่อให้บุคลากรในสถานศึกษา และประชาชนในบริเวณใกล้เคียง ได้ตระหนักถึงการมีสุขพลานามัยที่สมบูรณ์ แข็งแรง และส่งเสริมการใช้เวลาว่างให้เป็นประโยชน์โดยการออกกำลังกาย ซึ่งวัตถุประสงค์การจัดงานครั้งนี้อาทิ เพื่อส่งเสริมให้ประชาชน ภาคราชการ ภาคเอกชน ออกกำลังกายเพื่อสุขภาพร่างกายที่แข็งแรง เพื่อนำรายได้สงเคราะห์ศิษย์เก่าและศิษย์ปัจจุบัน  และทั้้ง เพื่อส่งเสริมการทำกิจกรรมร่วมกันระหว่างศิษย์เก่าและศิษย์ปัจจุบัน เป็นต้น สำหรับการรับสมัครตั้งแต่วันนี้จนถึงวันที่ 10 กรกฏาคมนี้ โดยมีค่าใช้จ่ายการรับสมัคร 500 บาท เว้นระดับVIP  1,500  บาท พร้อมชิงรางวัลอีกมากมาย”  สำหรับผู้สนใจติดต่อได้ที่สมาคมศิษย์เก่า มจร 0-3524-8000 หรือ ติดต่อนายกสมาคมศิษย์เก่าโดยตรง 084-899-6888

Leave a Reply