ศาลฏีกาพิพากษาให้ “วัดกัลยาณมิตร” แพ้!! ต้องสร้าง “เจดีย์จอมมารดาแช่ม” ขึ้นใหม่

วันที่ 1 กรกฏาคม 2566  เฟชบุ๊ค กิติบดี ประวิตร ได้โพสต์ขอความเกี่ยวกับการฟ้องร้องเกี่ยวกับข้อพิพาทระหว่าง พระพรหมกวี เจ้าอาวาสวัดกัลยาณมิตร กรรมการมหาเถรสมาคม เจ้าคณะภาค 3 อันสืบเนื่องจากการรื้อโบราณสถานเป็นคดียาวนานมาตั้งแต่ปี 2551 มีการฟ้องร้องจนถึงศาลฏีกา ซึ่งพิพากษาให้ วัดกัลยาณมิตรวรมหาวิหาร ต้องดำเนินการรื้อถอนศาลารายที่สร้างขึ้นมาใหม่ทับบนรากฐานเดิมของที่ตั้งเจดีย์เจ้าจอมมารดาแช่มออก และก่อสร้างเจดีย์องค์ใหม่รูปแบบเดิมของเจ้าจอมมารดาแช่ม ตามความจริงที่ถูกต้องมาตั้งแต่ต้น ดังความว่า

เหตุการณ์นี้เกิดขึ้นยาวนานตั้งแต่เมื่อวันที่ 31 พฤษภาคม 2551 จากคดีนายประกอบ วงศ์พรนิมิตร (พระพรหมกวี)  หรือเจ้าอาวาส วัดกัลยาณมิตรวรมหาวิหาร ขณะนั้นได้รื้อเจดีย์เก่าแก่อายุเกือบศตวรรษ ที่บรรจุพระอัฐิเจ้าจอมมารดาแช่ม พระชายาในพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว และพระอัฐิของสมเด็จพระบรมวงศ์เธอ พระองค์เจ้าปราจิณกิติบดี กรมหลวงประวิตรวัฒโนดม พระโอรสในสมเด็จพระพุทธเจ้าหลวงและเจ้าจอมมารดาแช่ม ต้นตระกูล “ประวิตร” และพบว่า ยังมีพระอัฐิและอัฐิของพระญาติวงศ์และสายราชสกุล “ประวิตร” อื่นๆ โดยการกระทำดังกล่าวไม่ได้รับอนุญาตจากกรมศิลปากรและไม่ได้รับการยินยอมจากบุคคลใดในราชสกุล “ประวิตร”

แต่กลับทุบทำลายจนเหลือเพียงเศษรากฐานเดิมของเจดีย์ เป็นเหตุให้พระอัฐิของเจ้าจอมมารดาแช่มและอัฐิของบุคคลในราชสกุลแตกกระจายเสียหายปะปนกับเศษซากปรักหักพังของเจดีย์นั้น ก่อให้เกิดความเสียหายต่อเกียรติประวัติ ชื่อเสียง และกระทบกระเทือนจิตใจของประชาชนที่เคารพบูชา ซึ่งที่ดินที่ก่อสร้างวัดนี้ ก็มาจากการบริจาคของตระกูล “กัลยาณมิตร”ที่เป็นบิดาของเจ้าจอมมารดาแช่ม

แต่ถึงที่สุดความยุติธรรมมีจริง…เมื่อศาลฎีกาได้มีคำพิพากษา เมื่อวันที่ 26 มิถุนายน 2566 ว่า วัดกัลยาณมิตรวรมหาวิหารต้องดำเนินการรื้อถอนศาลารายที่สร้างขึ้นมาใหม่ทับบนรากฐานเดิมของที่ตั้งเจดีย์เจ้าจอมมารดาแช่มออก และก่อสร้างเจดีย์องค์ใหม่รูปแบบเดิมของเจ้าจอมมารดาแช่ม ตามความจริงที่ถูกต้องมาตั้งแต่ต้น

จากนี้ไปวัดกัลยาณมิตรวรมหาวิหารควรรีบดำเนินการให้ถูกต้องตามคำพิพากษาศาลเพื่อให้ประชาชนได้มีโอกาสมาสักการะบูชาเจดีย์เจ้าจอมมารดาแช่มต่อไป..

Leave a Reply