คณะสงฆ์สุรินทร์และบุรีรัมย์ สานพลัง“ใช้ทางธรรมนำทางโลก” ขับเคลื่อนธรรมนูญสุขภาพพระสงฆ์แห่งชาติ เพื่อเสริมสร้างสุขภาวะองค์กรสงฆ์และชุมชน

เมื่อวันที่ 1 กรกฎาคม 2566 พระครูปริยัติปัญญาโสภณ(ชัย บูรณะ) ผศ.ดร.ประธานศูนย์ประสานงานสุขภาวะวิถีพุทธจังหวัดสุรินทร์ เจ้าอาวาสวัดสุวรรณวิจิตร ตำบลกังแอน อำเภอปราสาท จังหวัดสุรินทร์ เจ้าคณะตำบลบ้านพลวง ประธานที่ประชุม ได้ปรารภถึงการสนองนโยบายมหาเถรสมาคมซึ่งเป็นองค์กรสูงสุดตามสายงานบังคับบัญชาในสังฆมณฑล ที่วางหลักในการปกครองคณะสงฆ์ตามพระราชบัญญัติคณะสงฆ์และตามพระธรรมวินัย โดยมอบศาสนกิจเป็นหน้าที่เจ้าคณะพระสังฆาธิการทุกระดับชั้นว่าด้วยระเบียบการปกครองคณะสงฆ์ สู่วิธีดำเนินการให้เป็นไป เพื่อความเรียบร้อยดีงาม การศาสนศึกษาและศึกษาสงเคราะห์ การเผยแผ่พระพุทธศาสนา การสาธารณูปการและสาธารณสงเคราะห์ อันเกี่ยวกับการคณะสงฆ์และการพระศาสนา ให้เป็นไปตามที่กำหนดในระเบียบมหาเถรสมาคมและตามพระธรรมวินัย การขับเคลื่อนธรรมนูญสุขภาพพระสงฆ์แห่งชาติ เพื่อเสริมสร้างสุขภาวะองค์กรสงฆ์และชุมชน อันเป็นศาสนกิจด้านการสาธาณสงเคราะห์ โดยเป็นหน้าที่หนึ่งในหกประการ ดังกล่าว จึงเห็นควรรับสนองนโยบายสู่การปฏิบัติอย่างเป็นรูปธรรม โดยพัฒนาศักยภาพพระสงฆ์เพื่อเป็นกลไกการทำงานด้านสร้างเสริมสุขภาวะองค์กรสงฆ์และชุมชน โดยมีวัตถุประสงค์ดังนี้

1) เพื่อพัฒนาศักยภาพศูนย์ประสานงานสุขภาวะวิถีพุทธ ในการจัดทำฐานข้อมูลด้านสุขภาวะองค์กรสงฆ์ในระดับพื้นที่ครอบคลุมตามหมวดธรรมนูญสุขภาพพระสงฆ์แห่งชาติ 2)เพื่อส่งเสริมการมีส่วนร่วมของกลไกศูนย์ประสานงานสุขภาวะวิถีพุทธและภาคีเครือข่ายด้านสุขภาพในการจัดทำนโยบายสาธารณะด้านสุขภาวะองค์กรสงฆ์และชุมชนในระดับพื้นที่ 3)เพื่อส่งเสริมและสนับสนุนให้กลไกศูนย์ประสานงานสุขภาวะวิถีพุทธขับเคลื่อนนโยบายสาธารณะด้านสุขภาวะองค์กรสงฆ์และชุมชนในระดับพื้นที่อย่างยั่งยืน และ 4)เพื่อจัดการความรู้และขยายผลการพัฒนาและขับเคลื่อนศูนย์ประสานงานสุขภาวะวิถีพุทธในการเสริมสร้างสุขภาวะองค์กรสงฆ์และชุมชนในระดับพื้นที่ ทั้งนี้ ในส่วนพื้นที่อำเภอปราสาท องค์กรสงฆ์พื้นที่เป้าหมายประกอบวัดสุวรรณวิจิตร คณะสงฆ์ตำบลบ้านพลวง คณะสงฆ์ตำบลกังแอน ชุมชนประกอบด้วยโรงเรียนสุวรรณวิจิตรวิทยา ชมรมผู้สูงอายุในชุมชน โดยมุ่งพัฒนาพระสงฆ์ ภิกษุ สามเณร รวมทั้งคฤหัสถ์ที่เป็นอุบาสก อุบาสิกา ที่พำนักอยู่อาศัยในวัด หรือพระคิลานุปัฎฐาก ภิกษุบริบาลภิกษุไข้ หรือพระนิสิตปฏิบัติศาสนกิจซึ่งเป็นพระสงฆ์รุ่นใหม่ ให้ได้มีบทบาทและหน้าที่ในการช่วยเสริมสร้างสุขภาวะองค์กรสงฆ์และชุมชนและพัฒนาบูรณาการเข้ากับงานพระสงฆ์กับการพัฒนาสุขภาวะ โดยสร้างเสริมบทบาทวัดให้เป็นศูนย์กลางของชุมชน พัฒนาเป็นกลไกศูนย์ประสานงานสุขภาวะวิถีพุทธเป็นแกนสำคัญในการขับเคลื่อนเพื่อเสริมสร้างสุขภาวะองค์กรสงฆ์และชุมชน

ในการดำเนินงานในครั้งนี้ ได้รับเมตตาอย่างสูงยิ่งจาก พระครูปริยัติภัทรคุณ (เสนอ สิริภทฺโท/นวลสุวรรณ์) เจ้าคณะอำเภอนางรอง ประธานอำนวยการศาสนกิจสาธารณสงเคราะห์ อสว.คณะสงฆ์อำเภอนางรอง ได้เข้าร่วมแลกเปลี่ยนและร่วมแสดงเจตจำนงค์ ด้วยความมุ่งมั่น ตั้งใจ เดินหน้าในการดำเนินการขับเคลื่อนและพัฒนาศักยภาพพระเป็นผู้นำด้านสุขภาพให้ชุมชน สังคม พระสงฆ์กับการสร้างสุขภาวะชุมชนควบคู่พัฒนาวัดส่งเสริมสุขภาพระดับตำบลต้นแบบให้ครบ 5 กิจกรรม ควบคู่การจัดทำทำฐานข้อมูล การคัดกรองสุขภาพ

การส่งเสริมพระสงฆ์อบรมพระคิลานุปัฏฐาก พระบริบาลภิกษุไข้ ส่งเสริมสุขภาพเชื่อมโยงภารกิจการขับเคลื่อนขยายเครือข่ายในเขตปกครองคณะสงฆ์ภาค 11  สู่พื้นที่อำเภอนางรอง จังหวัดบุรีรัมย์ครอบคลุมพื้นที่ 6 ตำบล ประกอบด้วยเครือข่ายคณะสงฆ์ระดับตำบล ได้แก่ ตำบลหนองโบสถ์ (พระครูสุวรรณธรรมาภิราม) ตำบลหนองโสน(พระครูสุจิตสุวรรณคุณ) ตำบลบ้านสิงห์(เจ้าอธิการจิรพัฒน์ จารุธมฺโม)พร้อมด้วยเลขานุการในฐานะคณะทำงานภาคสนามในพื้นที่ตำบลสะเดา ตำบลนางรอง และตำบลหนองไทร

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. ปิยวัฒน์ คงทรัพย์ อาจารย์ประจำหลักสูตรบัณฑิตศึกษา วิทยาลัยสงฆ์บุรีรัมย์ ในฐานะผู้ประสานงานภาคสนามในระดับพื้นที่ กล่าว่า คณะสงฆ์สุรินทร์และบุรีรัมย์ ได้สานพลังขับเคลื่อนธรรมนูญสุขภาพพระสงฆ์แห่งชาติ โดยบูรณาการสู่การการพัฒนาศักยภาพพระสงฆ์ เพื่อเป็นกลไกการทำงานด้านสร้างเสริมสุขภาวะองค์กรสงฆ์และชุมชน ที่คำนึงถึงการมีส่วนร่วมทั้งนโยบาย องค์ความรู้และนวัตกรรมภาคีเครือข่าย สร้างระบบข้อมูลและระบบติดตามประเมินผล การดำเนินงานย่อมจะเป็นผลดีต่อองค์กรสงฆ์และชุมชนในพื้นที่ ต่อยอดการขับเคลื่อนธรรมนูญสุขภาพพระสงฆ์แห่งชาติ จากฉบับที่ 1 (พ.ศ. 2560-2565) สู่ฉบับที่ 2 (พ.ศ.2566-2580) โดยที่ประชุมมหาเถรสมาคม (มส.) ครั้งที่ 14/2566 เมื่อวันที่ 30 พ.ค. 2566 รับทราบแนวทางการขับเคลื่อน “ธรรมนูญสุขภาพพระสงฆ์แห่งชาติ ฉบับที่ 2” ที่ได้ประกาศใช้ในช่วงสัปดาห์ส่งเสริมพระพุทธศาสนาวันวิสาขบูชา ที่ผ่านมา บนหลักการ “ใช้ทางธรรมนำทางโลก” โดยขยายการพัฒนาระบบดูแล ส่งเสริมด้านสุขภาพและสุขภาวะของพระสงฆ์ แม่ชี สามเณร ครอบคลุมพื้นที่วัด ร.ร.พระปริยัติธรรม ทั่วประเทศ เพื่อเสริมสร้างสุขภาวะองค์กรสงฆ์และชุมชน เชื่อมโยงไปสู่เป้าหมาย “พระแข็งแรง วัดมั่นคง ชุมชนเป็นสุข”

นับว่าเป็นโครงการที่ช่วยเชื่อมโยงให้เห็นมิติการดำเนินการเสริมสร้างสุขภาวะองค์กรสงฆ์และชุมชนโดยมีการจัดตั้งกลไกการประสานงานในระดับพื้นที่ของคณะสงฆ์ ที่ดำเนินการเสริมสร้างสุขภาวะองค์กรสงฆ์และชุมชนภาย ที่จะนำไปสู่นโยบายสาธารณะทั้งธรรมนูญสุขภาพพระสงฆ์ระดับตำบล หรือแผนสุขภาวะของพื้นที่ที่เหมาะสมตามบริบทของพื้นที่การดำเนินการดังกล่าว จะทำให้การเสริมสร้างสุขภาวะองค์กรสงฆ์และชุมชนเป็นระบบ
และรูปธรรมมากยิ่งขึ้นเป็นไปตามแผนเป้าหมายยุทธศาสตร์ของสำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (สสส.) เป้าหมาย 4 ลด 3 เพิ่ม +1เตรียม ตลอดจนการพัฒนาระบบเฝ้าระวังระบบสุขภาวะโดยเชื่อมโยงและบูรณาการกับงานสุขภาวะองค์กรสงฆ์และชุมชน อาทิ วัด สถาบันการศึกษาสงฆ์ โรงเรียนพระปริยัติธรรม
หรือโรงเรียนการกุศลของวัด หน่วยงานภาคีเครือข่ายในระดับพื้นที่ ซึ่งจะทำให้เกิดภาพการขับเคลื่อนการดำเนินงานที่ชัดเจนขึ้น

ทางด้าน ดร.พระเอกชัย ชยเมธี ผู้อำนวยการโรงเรียนสุวรรณวิจิตรวิทยา กล่าวว่า การสานพลังขับเคลื่อนธรรมนูญสุขภาพพระสงฆ์แห่งชาติ เพื่อเสริมสร้างสุขภาวะองค์กรสงฆ์และชุมชน โดยเปิดโอกาสให้ทางโรงเรียนได้มีส่วนร่วมในฐานะเครือข่าย นำมาบูรณาการสู่โรงเรียนสุขภาวะ เพื่อสร้างเสริมให้นักเรียนเป็นสุขโดยอาศัยองค์ประกอบที่สำคัญคือ นักเรียนเป็นสุข โรงเรียนเป็นสุข สภาพแวดล้อมเป็นสุข ครอบครัวเป็นสุข และชุมชนเป็นสุข โดยบูรณาการสู่การพัฒนาระบบสุขภาพชุมชน คือ สร้างเสริมสุขภาพด้วยภูมิปัญญาท้องถิ่นอย่างมีส่วนร่วมของประชาชนในด้านต่าง ๆ อย่างเป็นรูปธรรม อันเป็นการส่งเสริมและสนับสนุนให้กลไกศูนย์ประสานงานสุขภาวะวิถีพุทธขับเคลื่อนนโยบายสาธารณะด้านสุขภาวะองค์กรสงฆ์และชุมชนในระดับพื้นที่อย่างยั่งยืนต่อไป

Leave a Reply