ประกาศมหาจุฬา ฯ ฉบับที่ 3

        ประกาศ มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย เรื่อง มาตรการป้องกันการแพร่ระบาดของเชื่้อไวรัส  โควิท -19 ฉบับที่ 3
        โดยที่สถานการณ์การแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโควิท -19 มีแนวโน้มที่จะเกิดการแพร่ระบาดอย่างรุนแรงและแพร่ขยายไปในวงกว้าง จึงเห็นเป็นการสมควรที่จะกำหนดมาตรการป้องกันการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสนี้ โดยอนุวัติให้เป็นไปตามมติของมหาเถรสมาคมครั้งที่ 6/2563 เมื่อวันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2563 มติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันอังคารที่ 17 มีนาคม 2563 และประกาศกระทรวงอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม เมื่อวันที่ 17 มีนาคม 2563
       จึงกำหนดมาตรการป้องกันการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโควิด -19 ฉบับที่ 3 ไว้ดังต่อไปนี้

Leave a Reply