“สมเด็จชิน ” ประชุมผลักดันงบประมาณ ตาม พ.ร.บ. “การศึกษาพระปริยัติธรรม”

วันที่  1 กรกฎาคม 2566  วานนี้ ณ สำนักงานแม่กองธรรมสนามหลวง  สมเด็จพระธีรญาณมุนี ประธานคณะกรรมการการศึกษาพระปริยัติธรรม มอบหมายให้ สมเด็จพระมหาวีรวงศ์ เป็นประธานการประชุมคณะกรรมการการศึกษาพระปริยัติธรรม (กศป.)เพื่อพิจารณาให้ความเห็นชอบระเบียบต่าง ๆ เช่น ระเบียบ กศป.ว่าด้วยหลักสูตรการเรียนการสอน พระปริยัติธรรม แผนกสามัญศึกษา/ระเบียบ กศป. ว่าด้วยการตรวจสอบภายใน/ระเบียบ กศปว่าด้วยพัสดุ/ระเบียบ กศป.ว่าด้วยมาตรฐานการประกันคุณภาพการศึกษา เป็นต้น

พระเทพเวที ได้เปิดเผย ถึงรายละเอียดการประชุมว่า หลังจากสำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติ มีคำสั่งแต่งตั้งฝ่ายเลขานุการเพื่อขับเคลื่อนเรื่องนี้แล้ว ตอนนี้คณะสงฆ์เองก็ทำงานได้คล่องขึ้น เมื่อวานนี้ได้มีการพูดคุยถึงรายละเอียดทั้งเรื่องเอกสารประกอบการของบประมาณตามที่สำนักงบประมาณขอเพิ่มเติม 11 เรื่อง ในการของบประมาณกลาง ช่วงเดือน ก.ค.-ก.ย.  65 และ งบประมาณ ปี 2566  พร้อมเตรียมการสำหรับงบประมาณ ปี 2567 ด้วย    การนี้มีกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิและผู้แทนจากส่วนงานราชการต่าง ๆ ในฐานะกรรมการเข้าประชุมอย่างคับคั่ง เช่น พระพรหมบัณฑิต ประธานฝ่ายพระปริยัตินิเทศก์ พระธรรมวัชรบัณฑิต อธิการบดี มจร พระเทพวัชรเมธี  อธิการบดี มมร,พระเทพเวที ศ.พิเศษ ธงทอง จันทรางศุ, ปลัดกระทรวงยุติธรรม (นางพงษ์สวาท กายอรุณสุทธิ์),ผู้แทนสำนักงบประมาณ,ผู้แทนคณะกรรมการกฤษฎีกา,ผู้แทน สพฐ. กระทรวงศึกษาธิการ, ผู้แทนกระทรวง อว. ,ผู้แทนสำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติ ในฐานะเลขานุการ เป็นต้น

“เรื่องนี้ผู้ใหญ่ฝ่ายคณะสงฆ์ให้ความสำคัญมาก ตามเรื่องตลอด แต่เรื่องนี้เป็นเรื่องใหม่ของคณะสงฆ์ อาจติดขัดบ้างคิดว่าต่อจากนี้ไป คงเป็นไปด้วยความราบรื่น” 

Leave a Reply