คณะสงฆ์ถ้ำวัวแดงชัยภูมิ เปิดไร่ธรรมดีให้เด็กนักเรียนดูงานปลูกผักอินทรีย์ตามแนวพอเพียงสอดแทรกสอนธรรม

เมื่อวันที่ 15 สิงหาคม 2566 คณะสงฆ์ถ้ำวัวแดง อ.ภักดีชุมพล จ.ชัยภูมิ เปิดไร่ธรรมดีให้เด็กนักเรียนศึกษาดูงานการปลูกผักอินทรีย์พร้อมแสดงธรรมสำหรับเยาวชน จากเรียนเทศบาล 1 อนุบาลเด็กน่ารัก จ.ชัยภูมิ โดยมีกิจกรรมการทำปุ๋ยจุลินทรีย์จากสารเร่ง พด.สูตรต่างๆ การปลูกผักอินทรีย์ทั้งแบบระบบเปิดและแบบโรงเรือน รวมถึงการจัดการดินน้ำและพลังงานทดแทนครบวงจร ตามหลักเศรษฐกิจพอเพียง

นักเรียนที่เข้าร่วมเป็นนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 5 จำนวน 74 คนได้ให้ความสนใจและมีส่วนร่วมในการทำกิจกรรมต่างๆลงมือ ปฎิบัติอย่างสนุกสนานและตั้งใจรับฟังการแสดงธรรมจากพระอาจารย์พินทุ มหาปัญโญ และคณะสงฆ์เพื่อน้อมนำหลักคำสอนต่างๆไปใช้ในชีวิตประจำวัน ทั้งในเรื่องศีล 5 อิทธิบาท 4 และการให้ทาน โดยในการนี้ได้มีญาติโยมพุทธบริษัทบรรดาลูกศิษย์ลูกหาได้ร่วมบุญถวายปัจจัยสี่ร่วมด้วยอย่างเต็มกำลัง อนึ่งท่านใดสนใจร่วมบุญในการจัดกิจกรรมดังกล่าวขอเชิญร่วมถวายปัจจัยได้ที่บัญชีพระพินทุ มหาปัญโญ ธนาคารกรุงไทยสาขาหนองบัวแดง 983 -222- 2656

Leave a Reply