กรมสมเด็จพระเทพฯ พระราชทานรางวัลเสาเสมาธรรมจักร ประจำปี 2565

วันนี้ที่  4 เม.ย. 2566   ค่ำวานนี้  สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี เสด็จพระราชดำเนินไปพระราชทานรางวัลเสาเสมาธรรมจักร แก่ผู้ทำคุณประโยชน์ต่อพระพุทธศาสนา ประจำปี2565 ณ ศาลาพระราชศรัทธา วัดปทุมวนาราม เขตปทุมวัน กรุงเทพมหานคร

สำหรับ รางวัลเสาเสมาธรรมจักร เป็นรางวัลเกียรติยศสูงสุดแก่ผู้ที่ทำคุณประโยชน์ต่อพระพุทธศาสนา เพื่อส่งเสริมยกย่องคุณความดีและประกาศเกียรติคุณแด่บุคคล องค์กร และหน่วยงาน ที่บำเพ็ญประโยชน์ต่อพระพุทธศาสนาให้ปรากฏแก่พุทธศาสนิกชนโดยทั่วไป โดยคณะกรรมการพิจารณาคัดเลือกผู้ทำคุณประโยชน์ต่อพระพุทธศาสนา มาตั้งแต่ปีพ.ศ. 2525

พิธีพระราชทานรางวัลเสาเสมาธรรมจักร นอกจากจะเป็นการยกย่องเทิดทูนพระสงฆ์ผู้ที่มีบทบาทสำคัญในการ จรรโลงเผยแผ่พระพุทธศาสนา และสร้างขวัญกำลังใจแก่พุทธศาสนิกชนทั้งในและต่างประเทศ ที่ประพฤติตนเป็นผู้อุทิศแรงกาย แรงใจ กำลังทรัพย์ กำลังสติ ทำคุณประโยชน์ต่อสังคมประเทศชาติจนเป็นที่ประจักษ์ แก่ชุมชนและสังคมแล้ว ยังได้นำนักเรียนผู้ชนะการประกวด กิจกรรมส่งเสริมคุณธรรมจริยธรรม ประจำปี 2565 เข้ารับโล่พระราชทานสร้างขวัญกำลังใจให้แก่เด็กเยาวชน คนดี คนเก่งอีกด้วย  ทั้งนี้ ผู้เข้ารับพระราชทานรางวัลฯ ในครั้งนี้ มีจำนวนทั้งสิ้น  224 รูป/คน ประกอบด้วยผู้ทำคุณประโยชน์ ต่อพระพุทธศาสนา160 รูป/คน นักเรียนผู้ชนะการประกวดสวดมนต์หมู่ฯ ทำนองสรภัญญะ  34 คน การประกวดบรรยายธรรม 24 คน และการประกวดสวดโอ้เอ้วิหารราย 6 คน และนับตั้งแต่ปี พ.ศ. 2525 – 2565  มีผู้เข้ารับพระราชทานรางวัลแล้วรวมจำนวนทั้งสิ้น  5,537 ราย ซึ่งผู้ทำคุณประโยชน์ต่อพระพุทธศาสนาเหล่านี้ ยังคงเป็นพลังสำคัญ เป็นแบบอย่างที่ดีในการอุทิศตนทำความดีต่อสังคมและประเทศชาติ ร่วมกันจรรโลงพระพุทธศาสนาให้ยั่งยืนถาวรจนเป็นที่ประจักษ์ตลอดมา

 

ภาพข่าว: กรุงเทพธุรกิจ

Leave a Reply