คณะทำงานร่างกฎหมายการศึกษาสงฆ์…เตรียมประกาศข้อบังคับบาลี -นักธรรม เร็ว ๆนี้

วันนี้ ณ วัดหงษ์รัตนาราม เขตบางกอกใหญ่ กรุงเทพมหานคร  ได้มีการประชุมคณะทำงานกลั่นกรองร่างอนุบัญญัติประกอบ พ.ร.บ. การศึกษาพระปริยัติธรรม พ.ศ. 2562

พระเทพเวที   รก.เจ้าคณะภาค 6 รองอธิการบดีฝ่ายกิจการนิสิต มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย ในฐานะคณะกรรมการการศึกษาพระปริยัติธรรม กล่าวว่า  ที่ประชุมได้พิจารณา โครงสร้าง การแบ่งหน่วยงานบทบาทภาระ หน้าที่ ผู้ปฏิบัติงาน รวมทั้งการกำหนดสัดส่วนคณะกรรมการบริหารงานบุคคล ของกองธรรม/ กองบาลี/ คณะกรรมการการศึกษาพระปริยัติธรรมแผนกสามัญ และศูนย์พระปริยัตินิเทศก์แห่งคณะสงฆ์ไทย

     ขณะนี้ คณะกรรมการร่างกฎระเบียบ ก้าวหน้าไปสู่ข้อ ที่ 2 และ 3 แล้ว คาดว่า ระเบียบข้อบังคับการศึกษาของคณะสงฆ์ทั้งหมดทั้งนักธรรม -บาลี -พระปริยัติธรรมแผนกสามัญ รวมทั้งศูนย์พระปริยัตินิเทศก์ จะประกาศ เร็ว ๆ นี้  นี่คือพลิกโฉมหน้าประวัติศาสตร์การศาสนศึกษาของคณะสงฆ์ไทย ..”

การร่างอนุบัญญัติ หรือกฏหมายลูก ได้ก้าวหน้าไปมาก.. จนได้ประกาศใช้ข้อบังคับว่าด้วยโครงสร้างการบริหารงานและการจัดการศึกษาพระปริยัติธรรมและสถานศึกษาพระปริยัติธรรม พ.ศ. 2563 ไปเป็นที่เรียบร้อยแล้ว เมื่อวันที่ 12 พฤษภาคม2563 ผ่านมานี้

           สำหรับรายละเอียดข้อบังคับคณะกรรมการการศึกษาพระปริยัติธรรม ว่าด้วยโครงสร้างการบริหารงานและการจัดการศึกษาพระปริยัติธรรมและสถานศึกษาพระปริยัติธรรม พ.ศ.2563 มีดังนี้

 

 

Leave a Reply