เจ้าอาวาสวัดจากแดงร่วมเสวนาศาสนิกสัมพันธ์ “คนดีมีโอกาส” เน้นส่งเสริมเจนวาย ทำงานอย่างมีคุณธรรม กมธ.ศาสนาฯวุฒิสภาจัด

กมธ.การศาสนาฯ วุฒิสภา จัดงานสัมมนา “คนดี มีโอกาส” ขับเคลื่อนคุณธรรมจริยธรรมให้เหมาะคนทุกช่วงวัย ภายใต้หลักคุณธรรม 5 ประการ เชื่อมโยงกับสถาบันหลักของชาติ เน้นส่งเสริมเจนวาย พัฒนาความรู้ความสามารถ และทำงานอย่างมีคุณธรรมจริยธรรม

เมื่อวันที่ 9 สิงหาคม เวลา 09.00 น. ที่รัฐสภา คณะอนุกรรมมาธิการด้านคุณธรรมและจริยธรรม ร่วมกับคณะทำงานคนดีมีคุณธรรม และคณะทำงานคนดีคิดดีทำดี ในคณะกรรมาธิการ (กมธ.) การศาสนา คุณธรรม จริยธรรม ศิลปะและวัฒนธรรม วุฒิสภา จัดงานสัมมนา “คนดีมีโอกาส” โดยมีนายมหรรณพ เดชวิทักษ์ ประธานคณะกรรมาธิการ เปิดการสัมมนา นางศิรินา ปวโรฬารวิทยา ประธานคณะอนุกรรมาธิการ กล่าวต้อนรับ และนายสมิทธิ ดารากร ณ อยุธยา ประธานคณะทำงานคนดี มีโอกาส กล่าวรายงาน พร้อมด้วย สมาชิกวุฒิสภา คณะกรรมการ คณะอนุกรรมาธิการ คณะทำงาน หน่วยงานภาครัฐ นักเรียน และนักศึกษา เข้าร่วมสัมมนา

นายมหรรณพ กล่าวว่า กมธ.การศาสนาฯ โดยคณะอนุ กมธ.ด้านคุณธรรมและจริยธรรม และคณะทำงาน คนดีมีโอกาส ได้ตระหนักและให้ความสำคัญยุทธศาสตร์ชาติ ด้านการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพทรัพยากรมนุษย์และแผนแม่บท ส่งเสริมคุณธรรมแห่งชาติฉบับที่ 1 โดยมีเป้าหมายหลักขับเคลื่อนและส่งเสริมคุณธรรมจริยธรรมให้แก่คนไทยให้เหมาะสมในแต่ละช่วงวัย ภายใต้หลักคุณธรรม 5 ประการ ได้แก่ กตัญญู วินัย สุจริต พอเพียง และจิตอาสา เชื่อมโยงกับสถาบันหลักของชาติ ได้แก่ สถาบันชาติ ศาสนา และพระมหากษัตริย์ ปลูกฝังอยู่ในจิตสำนึกของคนไทยให้ตระหนัก ให้เกิดความรัก มี ความภาคภูมิใจในการเป็นคนไทย

นายมหรรณพกล่าวว่า โดยเฉพาะการสัมมนาในครั้งนี้ได้เน้นการส่งเสริมกลุ่มคนเจเนอเรชั่นวาย ซึ่งเป็นคนรุ่นใหม่ให้ได้มีโอกาสพัฒนาความรู้ความสามารถและการทำงานอย่างมีคุณธรรมและจริยธรรม เป็นคนดีเก่งกล้ามีชื่อเสียงและมีโอกาสประสบความสำเร็จในชีวิต ให้เป็นทรัพยากรบุคคลที่มีคุณภาพของสังคมไทย

นายมหรรณพกล่าวต่อว่า ได้เชิญผู้แทนทั้ง 5 ศาสนามาอภิปรายในหัวข้อคนดีมีโอกาสเพื่อบอกเล่าเรื่องความดี หรือวิธีการส่งเสริมคนดีให้มีโอกาสของทั้ง 5 ศาสนา ถือว่าเป็นประโยชน์อย่างยิ่งในการแลกเปลี่ยนเรียนรู้และการเสริมสร้าง งานด้านศาสนิกสัมพันธ์ อีกทั้งในการสัมมนาครั้งนี้จะได้มีการระดมความคิดเห็นจากทุกภาคส่วน ซึ่งจะเป็นส่วนสำคัญที่ช่วยขับเคลื่อนงานด้านคุณธรรมและจริยธรรมของแต่ละศาสนาในระดับประเทศให้ประพฤติและปฏิบัติตนเป็นคนดี มีศีลธรรม ส่งผลให้สังคมโดยรวมเกิดความสงบสุข และทำให้ประเทศชาติพัฒนาอย่างยั่งยืนสืบไป

นางศิรินา กล่าวว่า ปัจจุบันประเทศไทยมีประชากร 66 ล้าน 5 แสนกว่าคน แบ่งเป็น 7 เจเนอเรชั่น (Generations) ซึ่งแต่ละเจเนอเรชั่นจะมีความคิดที่แตกต่างกัน ทั้งนี้ คณะอนุกรรมาธิการฯ มีการตั้งคณะทำงานขึ้นมา 9 คณะ แบ่งเป็น 3 กลุ่ม ได้แก่ กลุ่มที่ 1 มีหน้าที่ดูแล Gen Alpha Gen Z และ Y มีคณะทำงาน ประกอบด้วย 1) คณะทำงานคนดี มีคุณธรรม 2) คณะทำงานคนดี คิดดี ทำดี 3) คณะทำงานคนดี มีโอกาส และ 4) คณะทำงานคนดี รู้รักสามัคคี กลุ่มที่ 2 Gen X และBaby Bloom ซึ่งเป็นผู้นำครอบครัวและผู้นำสังคม มีคณะทำงาน 3 คณะ ประกอบด้วย 1) คณะทำงานคนดี เข้าใจ เข้าถึง พัฒนา 2) คณะทำงานคนดี รักษ์โลก และ 3) คณะทำงานคนดี พลังบวก และกลุ่มที่ 3 มีคณะทำงาน 2 คณะ ประกอบด้วย 1) คณะทำงานคนดี สังคมดี และ 2) คณะทำงานคนดี สุขภาพดี โดยการสัมมนาฯ ครั้งนี้ เพื่อให้ทุกคนภูมิใจในความเป็นคนดี ช่วยกันสร้างสรรค์สังคมให้เป็นสังคมที่ดี สังคมแห่งความสุข มั่นคง มั่งคั่ง และยั่งยืนต่อไป

สำหรับภายในงานมีการสานเสวนาศาสนิกสัมพันธ์ “คนดี มีโอกาส” โดยวิทยากรผู้ทรงคุณวุฒิ ประกอบด้วย พระราชวัชรบัณฑิต เจ้าอาวาสวัดจากแดง จังหวัดสมุทรปราการ บาทหลวงไพศาล เต็มอรุณรุ้ง กรรมการอำนวยการศาสนสัมพันธ์ สภาประมุขบาทหลวงคาทอลิกแห่งประเทศไทย ดร.กิตติพันธ์ ใจดี ที่ปรึกษาสมาคมนามธารีสังคัตแห่งประเทศไทย มูฮัมหมัดเฟาซี แยนา กรรมการและเลขานุการสถาบันวะสะฎียะฮ์เพื่อสันติภาพและการพัฒนา สำนักจุฬาราชมนตรี และผศ.สุรัตน์ โหราชัยกุล อาจารย์ประจำภาควิชาความสัมพันธ์ระหว่างประเทศ ทั้งนี้ ผู้เข้าร่วมสัมมนาได้มีการซักถามในประเด็น อาทิ เพราะอะไรบางคนถึงได้รับโอกาสที่ดีมากกว่าคนอื่น ระหว่างการทำความดีกับโอกาสจะเลือกอะไร

……….
ขอบคุณข้อมูลจากเพจ Varintorn Hema

Leave a Reply