“บิ๊กตู่”แบ่งงานรองนายกฯ-รมต.ประจำสำนักนายกฯ “อนุชา นาคาศัย” ดูแล พศ.

เมื่อเวลา 15.00 น. วันที่ 13 สิงหาคม ที่ทำเนียบรัฐบาล น.ส.ไตรศุลี ไตรสรณกุล รองโฆษกประจำสำนักนายกฯ แถลงภายหลังการประชุมคณะรัฐมนตรี (ครม.) ว่า ที่ประชุม ครม. มีมติรับทราบำสั่งนายกฯ กรณีมอบหมาย และมอบอำนาจให้รองนายกฯ และรัฐมนตรีประจำสำนักนายกฯ ปฎิบัติราชการแทนนนายกฯ โดยให้กำกับดูแลงาน ดังนี้ พล.อ.ประวิตร วงษ์สุวรรณ รองนายกฯ ดูแลกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจ และสังคม,ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม,มหาดไทย,แรงงาน,สำนักงานทรัพยากรน้ำแห่งชาติ,สำนักข่าวกรองแห่งชาติ,สภาความมั่นคงแห่งชาติ,ศูนย์อำนวยการบริหารจังหวัดชายแดนภาคใต้ (ศอบต.),สถาบันบริหารจัดการธนาคารที่ดิน (องค์การมหาชน)

นายวิษณุ เครืองาม รองนายกฯ กำกับดูแลกระทรวงยุติธรรม ยกเว้นกรมสอบสวนคดีพิเศษ,วัฒนธรรม,ศึกษาธิการ,อุตสหกรรม,กรมประชาสัมพันธ์,สำนักงานคุ้มครองผู้บริโภค,สำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติ,ราชบัณฑิตยสภา,สำนักงานปลัดสำนักนายกฯ,สำนักเลขาธิการนายกฯ,สำนักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา,สำนักงานข้าราชการพลเรือน,สำนักงานคณะกรรมการพัฒนาระบบราชการ,สำนักงานป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน,สำนักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามปารทุจริตในภาครัฐ

นายอนุทิน ชาญวีรกูล รองนายกฯ กำกับดูแลกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา,คมนาคม,สาธารณสุข,สำนักงานคณะกรรมการสุขภาพแห่งชาติ,สำนักงานส่งเสริมการจัดประชุมและนิทรรศการ (องค์การมหาชน)

นายจุรินทร์ ลักษณวิศิษฏ์ รองนายกฯ กำกับดูแลกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์,เกษตรและสหกรณ์,พาณิชย์

นายดอน ปรมัถวินัย รองนายกฯ กำกับดูแลกระทรวงการต่างประเทศ,อุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัย และนวัตกรรม,สถาบันคุณวุฒิวิชาชีพ (องค์การมหาชน),สำนักงานคณะกรรมการส่งเสริม วิทยาศาสตร์ วิจัย และนวัตกรรม

นายสุพัฒนพงษ์ พันธ์มีเชาว์ รองนายกฯ กำกับดูแลกระทรวงการคลัง,พลังงาน,สำนักงานสภาพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ,สำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมการลงทุน,สำนักงานส่งเสริมวิสาหกิจขนาดกลาง และขนาดย่อม,สำนักงานส่งเสริมเศรษฐกิจสร้างสรรค์ (องค์การมหาชน),สำนักงานบริหารและพัฒนาองค์ความรู้ (องค์การมหาชน),สำนักงานคณะกรรมการนโยบายเขตพัฒนาพิเศษภาคตะวันออก

นายอนุชา นาคาศัย รัฐมนตรีประจำสำนักนายกฯ ได้รับมอบหมายให้กำกับดูแลกรมประชาสัมพันธ์,สำนักงานคณะกรรมการคุ้มครองผู้บริโภค,สำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติ,สำนักงานราชบัณฑิตยสภา,บริษัท อสมท. จำกัดมหาชน,สำนักงานพิงคนคร (องค์การมหาชน),สำนักงานพัฒนารัฐบาลดิจิทัล (องค์การมหาชน),สำนักงานกองทุนหมู่บ้าน และชุมชนเมืองแห่งชาติ

Leave a Reply