พระพรหมบัณฑิตแนะพระธรรมทูตยุค๔.๐ต้องใช้สื่อออนไลน์เป็น

วันอังคารที่ ๒๕ ธันวาคม พ.ศ.๒๕๖๑ เวลา ๑๕.๓๐ น. พระพรหมบัณฑิต (ป.ธ.๙, ศ.,ดร.,ราชบัณฑิตกิตติมศักดิ์, อัคคมหาบัณฑิต) กรรมการมหาเถรสมาคม เจ้าคณะภาค ๒ เจ้าอาวาสวัดประยุรวงศาวาสวรวิหาร ประธานศูนย์พระปริยัตินิเทศก์แห่งคณะสงฆ์ไทย ประธานสภาสากลวันวิสาขบูชาโลก เป็นวิทยากรบรรยายเรื่อง “บทบาทพระธรรมทูตในยุคประเทศไทย ๔.๐” ในการประชุมสัมมนาพระธรรมทูตทั่วประเทศ ประจำปี ๒๕๖๑ ณ หอประชุมพุทธมณฑล อำเภอพุทธมณฑล จังหวัดนครปฐม ทั้งนี้สามารถฟังคลิปเสียงได้ที่ https://www.watprayoon.com/main.php?url=news_view&id=2065&cat=B&table=news

Leave a Reply